Offisielt fra statsråd 29. september 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. september 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 82 (1999-2000)
Om lov om elektronisk signatur

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 47 (1999-2000)
Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 46 (1999-2000)
Nasjonal transportplan 2002-2011

2. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Tilbakeføring av myndighet som klageorgan i telekommunikasjonssaker av konkurransemessig karakter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Oppheving av delegasjon til Arbeids- og administrasjonsdepartementet av myndighet etter teleloven §§ 9-1 og 10-3.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bangkok, ambassadør Ragne Birte Lund, utnevnes tillike til sendemann i Phnom Penh, med rang som ambassadør.

Ministerråd Otto Hjorth Mamelund stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Anders Sverre Veel utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Fredrik Staff, statsadvokat Rolf Strøm, førsteamanuensis Terje Einarsen og statsadvokat Haakon Meyer utnevnes til lagdommere i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstelagmann Arne Christiansen utnevnes til lagdommer i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsleder Truls Lie utnevnes til byrettsdommer/nestleder i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved besøk i New York, 4. - 8. oktober 2000.

Finansdepartementet

Samtykke til undertegning av en overenskomst mellom kongeriket Norges regjering og regjeringen i det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Tillatelse til at Privatbanken ASA kan drive bankvirksomhet.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Swissair for drift av flyruter mellom Sveits og Norge v.v.

(For saker som gjelder statsbudsjettet 2001 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2001.)