Offisielt fra statsråd 29. september 2006

Kongen har i statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Dag Terje Andersen til statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet.

Offisielt fra statsråd 29. september 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. september 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 86 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

St.prp. nr. 87 (2005-2006)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordninger angående et felles europeisk luftrom

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 26 (2005-2006)
Nordisk samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 103 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m.

2. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Siri Gjørtz på Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende sak 2006/01256 ”Utredning av feed-in-ordning”. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministeren kontor

Statsråd Odd Eriksen gis etter søknad avskjed i nåde fra sitt embete som medlem av Kongens råd fra 29. september 2006 kl. 14.00.

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen utnevnes til statsråd og overtar styret av Nærings- og handelsdepartementet fra 29. september 2006 kl. 14.00.

Statssekretærene Frode Berge og Karin Yrvin for statsråd Odd Eriksen gis avskjed i nåde fra 29. september 2006 kl. 14.00.

Statssekretær Frode Berge utnevnes som statssekretær for statsråd Dag Terje Andersen fra 29. september 2006 kl. 14.00.
(Pressemelding)

Oppnevning av statsråd Trond Giske som settestatsråd for Knut Storberget til å behandle spørsmål knyttet til inngåelse av kontrakt om utbygging av nødnett for så vidt et selskap i Siemenskonsernet er en aktuell anbyder.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Jon Ramberg utnevnes til ambassadør i Baku med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Forsvarsdepartementet

Norge deltar i UNIFIL for en periode på seks måneder.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å inngå nødvendige folkerettslig bindende avtaler om styrkebidrag.

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å pådra strengt nødvendige utgifter ut over gjeldende bevilgninger i påvente av Stortingets behandling av en stortingsproposisjon om tilleggsfinansiering.