Offisielt fra statsråd 3. april 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. april 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050013#docOt prp nr 47 (1997-98) Om lov om endringer i lov 24 oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050025#docOt prp nr 51 (1997-98) Om lov om fritids- og småbåter linkdoc012005-040001#docSt meld nr 25 (1997-98) Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050007#docOt prp nr 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) linkdoc014005-050008#docOt prp nr 49 (1997-98) Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Nærings- og handelsdepartementet

St prp nr 51 (1997-98) Om økt bevilgning til refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-040011#docSt meld nr 26 (1997-98) Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050020#docOt prp nr 48 (1997-98) Om lov om endringer i sykehusloven og i lov om psykisk helsevern (Sterkere nasjonal styring og regionalt samarbeid)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

§ 13 nytt sjette (siste) ledd i lov 16. januar 1998 om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 trer i kraft 1. mai 1998.

3.Klagesaker m.v.

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Round Table 11 v/advokat Mads Iversen over Finansdepartementets vedtak om arveavgift i boet etter Nils Daniel Aune, Trondheim. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klage fra advokat Harald Svenneby over Sosial- og helsedepartementets vedtak av 21. januar 1998 om å avslå begjæring om innsyn i saker om bidrag fra folketrygden til kreftbehandling i utlandet. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann til det karibiske området, ambassadør Knut Bernt Berger, stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag, men tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Vigleik Eide utnevnes til sendemann i Damaskus, tillike til sendemann i Beirut, med rang som ambassadør.

Ekspedisjonssjef (protokollsjef) Lars Tangeraas utnevnes til sendemann i Abidjan, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Bente Angell-Hansen utnevnes til ekspedisjonssjef (protokollsjef) i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Fredrik Arthur utenevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien, May Britt Brofoss, beordres til tjeneste som ambassaderåd ved ambasaden i Warszawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Trine Skymoen utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstitusjon av rådgiver Asbjørn Brandsrud som ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Kirsti Skjerven utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Major Nils Petter Granholt frabeordres som adjutant fra Hæren hos H M Kongen fra 1 september 1998.

Major Gisle Kogstad beordres som adjutant fra Hæren hos H M Kongen med tiltredelse fra 1 september 1998 for en periode på tre år.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av underdirektør Ingmar Nestor Nilsen som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet besemmer og frem til desember 1998.

Konstitusjon av rådgiver Mette Hertzberg som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og frem til desember 1998.

Konstitusjon av rådgiver Gjermund Rønning som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og ut 1998.

Konstitusjon av byråsjef Brita Mellin-Olsen som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og frem til 31. januar 1999.

Nærings- og handelsdepartementet

Byråsjef Dagfinn Sørli utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Konstitusjon av spesialrådgiver Øyvind Nordsletten som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor til 28.2.1999.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Tidligere statsråder Jens Stoltenberg og Kari Nordheim-Larsen fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av rådet for Verdensbanken.

Statsråd Hilde Frafjord Johnson og statssekretær Leiv Lunde, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet.

Tidligere statssekretær Frode Forfang og tidligere spesialråd Knut Vollebæk fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og stedfortredende medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Leiv Lunde, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd, mens ekspedisjonssjef Kjell Halvorsen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som stedfortredende medlem.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ny instruks for arbeidsdirektoratet fastsettes.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen ”To malerinner” ved Blaafarveværket i perioden 15 april-31 oktober 1998.

Olje- og energidepartementet

Reduksjon av oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel i 1998.

Lagt inn 3. april 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen