Offisielt fra statsråd 3. desember 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. desember 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 26. november 2004 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen 2004.
Besl. O nr. 10 (2004-2005) Lov nr. 75

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. oktober 1927 angående bruk av statsflagget og handelsflagget (Flaggforskriften) §4.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i ordinært skipsregister og forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister.

3. Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til utvalg for utredning av depotordning av helsearkiv:

Leder: Avdelingsdirektør Ivar Fonnes, Bærum
Medlem: Sjeflege Ola Bergslien, Trondheim
Medlem: Avdelingsoverlege Anne-Birgitte Jacobsen, Oslo
Medlem: Seniorrådgiver Ingvar Engen, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo
Medlem: Sjefsrådgiver Torbjørn Nystadnes, Trondheim
Medlem: Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim, Tromsø
Medlem: Prosjektdirektør Gerd Vandeskog, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo
Medlem: Underdirektør Anne-Mette Spilling, Helse- og omsorgsdepartementet, Ski
(Pressemelding)

4. Klagesaker mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Nobel Clinic over Helsedepartementets vedtak av 19. desember 2003 med avslag på søknad om godkjenning som sykehus. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Martine Røisland over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 12. november 2004 om ikke å gi innsyn i sak 2004/5549 dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, St. Vincent og Grenadinene, Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i Kingston, Jamaica.

Arbeids- og sosialdepartementet

Konstituert medisinsk kyndige rettsmedlemmer Herina Bruins Brandtzæg og Arne Eikås utnevnes til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådmann Jan Egil Presthus utnevnes til sjef for Spesialenheten for politisaker med tiltredelse fra 1. januar 2005.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Barbro Bakken utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Seniorrådgiver Ole-Jacob Skodvin utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet for utdanningsorganisasjoner.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 37/2004 om energieffektivitet i bygninger kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 137/2004 om et flerårig delprogram om tiltak på energiområdet (COOPENER) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA).

Inngåelse av rammeavtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltakelse i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Fastsettelse av endringer i vedtektene til Det norske fredskorpset.

Olje- og energidepartementet

Salten Kraftsamband Produksjon AS gis tillatelse til innføring av Tverrelva i Sulitjelmavassdraget.

Agder energi Produksjon AS gis tillatelse til å legge ned reguleringen av Kolstraumfjorden i Uldalsvassdraget i Aust-Agder.