Offisielt fra statsråd 3. mai 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

3. mai 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 53 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1995

Barne- og familiedepartementet

St meld nr 39 (1995-96) Om barnevernet

Forsvarsdepartementet

St prp nr 54 (1995-96) Om Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesteringer

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 56 (1995-96) Om lov om studentsamskipnader

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 55 (1995-96) Om lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 57 (1995-96) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven (begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - tilleggsproposisjon til Ot prp nr 58 1994-95)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssak

Lov om 1) endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, 2) samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Canadas regjering om bevaring og håndhevelse på fiskeriområdet, undertegnet 30. juni 1995.
Besl O nr 47 Lov nr 24

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer av forskrift 4 desember 1992 nr 892 om organiseringen av namsmannsmyndigheten fastsettes. (Se også pkt 6. nedenfor)

Landbruksdepartementet

Endring av forskrift 27. mars 1992 nr 200 om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 1.

4. Klagesaker mv

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Klage fra Vestlidalen Borettslag i Oslo på departementets avslag om å godkjenne vilkår om norsk statsborgerskap eller tilsvarende rettigheter for å bli andelseier i borettslaget. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv

Statsministeren

Politisk rådgiver Inger Hovengen utnevnes til statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 3. mai 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utenriksråd Kjell Colding utnevnes til sendemann i London, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Bjarne Lindstrøm utnevnes til utenriksråd med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Kjell-Martin Fredriksen utnevnes til sendemann i Canberra, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Direktør Per Øystein Grimstad utnevnes til sendemann i Pretoria, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Bernhard Nestaas utnevnes til ekspedisjonssjef i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Underdirektør Mette Stangerhaugen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fungerende underdirektør Andreas Agersborg utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utredningsleder Einar Bye konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet i tiden 1. juli - 31. desember 1996.

Miljøverndepartementet

Departementsråd Eldrid Nordbø utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer

Nærings- og energidepartementet

Underdirektør Morten Evjenth Lindbäck konstitueres som underdirektør i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsdirektør Kari Sønderland utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Wien 28 november 1995

Justis- og politidepartementet

Namsmannsfunksjonen, hovedstevnevitnefunksjonen og registrerings- og forseglingsoppgaver etter skifteloven § 2 for Sarpsborg by (Sarpsborg kommune før kommunesammenslåingen 1. januar 1992), legges til lensmannen i Skjeberg fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Namsmannsfunksjonen for Narvik by legges til lensmannen i Ankenes fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer. (Se også pkt 3 ovenfor)

Nærings- og energidepartementet

Utbygging og drift av oljefunnet Varg


Lagt inn 3 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen