Offisielt fra statsråd 3. mai 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mai 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 29 (2001-2002)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2001, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 73 (2001-2002)
Om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

St.meld. nr. 30 (2001-2002)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Helsedepartementet

St.prp. nr. 59 (2001-2002)
Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 58 (2001-2002)
Om reindriftsavtalen 2002-2003, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2002

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2001-2002)
Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
(  Pressemeldinger)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 72 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. februar 2002 til lov om utenrikstjenesten.
Loven trer i kraft fra 1. september 2002.
Besl. O. nr. 31 Lov nr. 13

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2002 til lov om endringer i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven).
Besl. O. nr. 47 Lov nr. 14

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift av 10. mars 1989 nr. 157 om utførsel av tungtvann.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om notarius publicus.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Dovrefjell i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark fylker.

Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 21. juni 1974 om opprettelse av Dovrefjell nasjonalpark, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke, Dovre og Lesja kommuner, Oppland fylke, og kongelig resolusjon av 9. november 1923, endret ved kongelig resolusjon av 8. juni 1962 og kongelig resolusjon av 23. mai 1969 om opprettelse av Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune, Oppland fylke.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Bastesen Fishing Corp. over Fiskeridepartementets vedtak av 14. september 1998 om avslag på søknad om eksportlisens for hvalspekk til Island. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Helga Hernes utnevnes til sendemann i Bern, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Kampala og Bujumbura, ambassadør Tore Gjøs, utnevnes tillike til sendemann i Kigali, med rang som ambassadør.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Willy Grepstad utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Lisbeth Hårstad utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Thor Linde utnevnes til tingrettsdommer i Sarpsborg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesdelplan for Dovrefjell.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tilslutning til plan for utbygging og drift av Kollsnes NGL-anlegg.