Offisielt fra statsråd 3. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Gisle Handeland i Samferdselsdepartementet gis etter søknad avskjed i nåde fra 3. mars 1995.

Ordfører Torstein Rudihagen utnevnes til statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 3. mars 1995.


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Dag Mjaaland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kåre Reidar Aas utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Trond Folke Lindberg utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Cathrine Martens utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadesekretær Eva Moksnes Vincent utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kjell Glomnes beskikkes som ambassaderåd (miljøvernråd) ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kontorsjef Gustav S. Klem beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i Windhoek, for et tidsrom av inntil to år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Alf Arne Ramslien beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i Islamabad, for et tidsrom av inntil to år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Stein Magnar Gundersen beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kontorsjef Anders Svor beskikkes som spesialråd for finanssaker ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forskrifter

Nærings- og energidepartementet

Endring i §3 i forskrift om registrering av foretak av 18. desember 1987 nr 984.

Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

St meld nr 23 (1994-95) Årsmelding for Datatilsynet 1993

Kulturdepartementet

St prp nr 31 (1994-95) Tilsagn om statstilskudd til Bergen kommune til delfinansiering av driftsutgifter ved gjennomføring av det europeiske kulturbyåret.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av konvensjon om internasjonalt ansvar for skade voldt av romgjenstander av 29. mars 1972 og tiltredelse til konvensjon om registrering av gjenstander som er skutt ut i verdensrommet av 12. november 1974.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Perus Regjering om gjensidig fremme og beskyttelse av investeringer.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Ecuadors Regjering om restrukturering av Republikken Ecuadors gjeld.


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for Generalinspektøren for Sjøforsvarets ektefelle i forbindelse med offisielt besøk til Tyskland 19-22 februar 1995.


Samferdselsdepartementet

Klager frå Talkback Broadcasting Network over Samferdselsdepartementet sine vedtak om ikkje å gjere unnatak frå eineretten etter telegraflova §1 nr 1 for tildeling av kortbølgjefrekvensar. Klagene blir ikkje tatt til følgje.

Lagt inn 20 mars 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen