Offisielt fra statsråd 8. mars 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

St meld nr 27 (1995-96) Årsmelding for Datatilsynet 1994

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 33 (1995-96) Om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) St prp nr 35 (1995-96) Om den 82. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1995

Samferdselsdepartementet

St prp nr 36 (1995-96) Delvis bompengefinansiering av Trekantsambandet Sveio-Stord-Bømlo og omtale av Hardangerbrua og Folgefonntunnelen i Hordaland.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i lov av 19. juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen. Besl O nr 40 Lov nr 12
Loven trer i kraft straks.

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til styret i Datatilsynet med virkning fra 11. mars 1996 og fram til 1. mars 2000:

 1. Leder i Kommunenes Sentralforbund Halvdan Skard, leder
  Lagdommer Lars Jorkjend (personlig varamedlem)
 2. Direktør Åshild Movik, nestleder
  Konsulent Ida Børresen (personlig varamedlem)
 3. Advokat Arne Dag Hestnes
  Advokat Jan Tore Bergh (personlig varamedlem)
 4. Sekretær Pål Gundersen
  Yrkeshygieniker Bjørn Eriksen (personlig varamedlem)
 5. Administrerende direktør Marie Håvardtun
  Konsulent Maja Arnestad (personlig varamedlem)
 6. Direktør Knut E. Schrøder
  Sorenskriver Roald Tørrisen (personlig varamedlem)
 7. Skifterettsdommer Hilde Gaarder
  Amanuensis Kirsten Sandberg (personlig varamedlem)

Det nedsettes en kommisjon for å utrede domstolenes administrative stilling mm med følgende sammensetning:

 • Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, leder
 • Førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Agnes Nygaard Haug
 • Sorenskriver i Tana og Varanger Ingrid Røstad Fløtten
 • Avdelingssjef Oddvar Overå, Stortingets administrasjon
 • Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Justisdepartementet
 • Riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn
 • Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs
 • Professor Johan P. Olsen, Universitetet i Oslo
 • Førsteamanuensis dr juris Kirsti Strøm Bull, Universitetet i Oslo
 • Lagmann Arild O. Eidesen, Den norske Dommerforening
 • Høyesterettsadvokat Bjørg Ven, Den Norske Advokatforening
 • Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Dag Malmer Halvorsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Harald Finnvik utnevnes til ulønnet generalkonsul i Baku, Republikken Aserbajdsjan.

Joe Carl Joys Petersen utnevnes til ulønnet konsul i Rosario, Republikken Argentina.

Fiskeridepartementet

Underdirektør Kirsten Ullbæk Selvig utnevnes til ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Anne Birgitte Sveri utnevnes til ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Bård Bredrup Knudsen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalmajor Trond Moltzau beordres til stillingen som sjef for Sentralstaben i Forvarets overkommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Ketil Lunds permisjon uten lønn forlenges for perioden 1. mars 1996 til og med 30. april 1996.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Thor Bernstrøm utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Underdirektør Per Folkestad utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Økonomisjef Olav Valen Slåttebrekk utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Lagt inn 8 mars 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen