Offisielt fra statsråd 3. mars 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mars 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

  1. Proposisjoner og meldinger
  2. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

    St. prp. nr. 40 (1999-2000)

    Om samtykke til inngåelse av en avtale om norsk deltakelse i Verdensbankens Karbonfond

    Fiskeridepartementet

    Ot. prp. nr. 32 (1999-2000)
    Om lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

    Nærings- og handelsdepartementet

    St. prp. nr. 41 (1999-2000)

    Om statens engasjement i Raufoss ASA og Nammo AS

  3. Sanksjoner og ikrafttredelser
  4. Justis- og politidepartementet

    Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 24. februar 2000 til lov om endringer i rettergangslovgivningen. Loven trer i kraft straks.
    Besl. O. nr. 52 Lov nr. 13

    Miljøverndepartementet

    Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
    Besl. O. nr. 35 Lov nr. 14

  5. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for Det norske fredskorpset:

Styremedlemmer:

Rådgiver Ragnar Kleiven, Redd Barna, Asker (leder)

Rådgiver Margrethe Sunde, Statens helsetilsyn, Oslo

Ordfører Rigmor Aasrud Jahren, Gran kommune, Gran

Generalsekretær Knut Jostein Berglyd, AFS, Oslo

Lektor Nina Emaus, Høgskolen i Tromsø, Tromsø

Regional administrator Yngve Seierstad Stokke, Strømmestiftelsen i Mali, Kristiansand

Nestleder Karin Beate Theodorsen, Internasjonal avdeling, LO, Oslo/Kirkenes

Varamedlemmer:

Lærer Einar Graff Hugo, Furnes

Student Hanne Hagtvedt Vik, Oslo/Tønsberg

Prosjektkoordinator Øystein Haugen, Kommunenes Sentralforbund, Oslo

Rådgiver Alfredo Zamudio jr., Norges Røde Kors, Oslo/Chile

Konsulent Anne K. Grimsrud, Lier

Førstekonsulent Anne Veiteberg, KN, Oslo

Fylkeshovedtillitsvalgt for Lærerforbundet i Akershus Øyvind Engh, Bærum

Se også pkt. 6 Andre saker.

Justis- og politidepartementet

Medlemmer og varamedlemmer til styret i Datatilsynet gjenoppnevnes. Styret oppnevnes med virkning fra 1. mars 2000 og frem til lov om behandling av personopplysninger trer i kraft, dog ikke utover fire år fra dags dato.

  1. Lagdommer Regine Ramm Bjerke, leder
  2. Byrettsdommer Nina Opsahl (personlig varamedlem)

  3. Art director Marianne Voll, nestleder
    Konsulent Berit Opedahl Windheim (personlig varamedlem)
  4. Sjefslege Jan Olav Johannessen
    Yrkeshygieniker Bjørn Erikson (personlig varamedlem)
  5. Prosjektleder Jennifer Akselsen
    Advokat Wenche Flavik (personlig varamedlem)
  6. Administrasjonssjef Roar Svartberg
    Administrerende direktør Per Rosenblad Brun (personlig varamedlem)
  7. Sorenskriver Roald Tørrissen
    Kinosjef Egil Akselsen (personlig varamedlem)
  8. Kontorsjef Anne Lise Holøs
    Kontorsjef Inger Gjesdahl (personlig varamedlem)

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg for å utrede ny lov mot etnisk diskriminering:

  1. Professor dr. juris. Gudrun Holgersen, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen (leder), Bergen
  2. Advokat Ronald Craig, rådgiver ved Senter mot etnisk diskriminering, Oslo
  3. Advokatfullmektig Jon Bernard Henriksen, Advokatfirma Haugen, Oslo
  4. Student Selma Ilyas, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, Oslo
  5. Sekretær Liv Undheim, LO, Oslo
  6. Advokat Johan Øydegard, NHO, Oslo
  7. Spesialrådgiver Jan Erik Helgesen, Utenriksdepartementet, Oslo
  8. Doktorgradsstipendiat Gro Nystuen, Juridisk fakultet, Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Bærum

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal foreta referansetesting av norsk næringslivs rammevilkår for perioden 3. mars 2000 til 1. juni 2001:

  1. Avdelingsdirektør Morten Berg, Bærum, leder
  2. Professor Lars Mathiesen, Bergen, nestleder
  3. Førsteamanuensis Tone Haraldsen, Oslo
  4. Stedfortredende avdelingsleder Anthony Kallevig, Drammen
  5. Fagsjef Sissel Monsvold, Oslo
  6. Forsker Svein Olav Nås, Oslo
  7. Rektor Torger Reve, Asker
  8. Fagsjef Katarina Sætersdal, Oslo
  9. Forsker Hege Torp, Oslo

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes i et utvalg for å vurdere spørsmål vedrørende en mer fleksibel og brukervennlig spesialisthelsetjeneste:

1.Fylkesrådmann Tor Berge, Oppland fylkeskommune, Gjøvik, leder

2.Direktør Inger Kari Nerheim, Rogaland psykiatriske sjukehus, Randaberg

  1. 1.amanuensis Inger Johanne Pettersen, Høgskolen i Bodø, Bodø

4.Fylkeslege Elisabeth Markhus, Fylkeslegen i Østfold, Moss

5.Kommunelege Daniel Haga, Alta kommune, Alta

6.Adm.dir. Bjørn Engum, Sentralsykehuset i Aust-Agder, Arendal

7.Kommunelege/legekoordinator Odd Jarle Kvamme, Kvinnherad kommune og Fylkessjukehuset på Stord, Kvinnherad

8.Forsker Trine S. Bergmo, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø

9.Advokat Leif Oscar Olsen, advokatfirmaet Leif Oscar Olsen, Kristiansand

10.Kommunelege Atle Hestnes, Ørland kommune, Ørland

11.Generalsekretær Bjørnar Algott, Norges Diabetesforbund, Oslo

12.Rådgiver Ingjerd Skau, Fylkeshelsesjefen i Østfold, Spydeberg

13.Fylkestrygdedirektør Sverre Jespersen, Fylkestrygdekontoret i Østfold, Sarpsborg

14.Adm. sjef Elin Fabrin, Rogaland Hjelpemiddelsentral, Stavanger

Følgende medlemmer oppnevnes til et nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet:

  1. Direktør Paul Hellandsvik, Trondheim, leder
  2. Kommunelege Arne Aksnes, Kvam
  3. Bedriftsøkonom Jorhill Andreassen, Silsand
  4. Generalsekretær Liv Arum, Oslo
  5. Førsteamanuensis Rigmor Austgulen, Trondheim
  6. Lærer Grethe Bjørlo, Ålesund
  7. Pasientombud Grethe Brundtland, Dimmelsvik
  8. Professor Grete S. Botten, Oslo
  9. Direktør Åge Danielsen, Oslo
  10. Direktør Astrid J. Eidsvik, Haram
  11. Forsker Reidun Førde, Oslo
  12. Barnepsykiater Liv Garløv, Stavanger
  13. Daglig leder Øyvind Halleraker, Bremnes
  14. Generalsekretær Einfrid Halvorsen, Skien
  15. Førsteamanuensis Helge Hernes, Kristiansand
  16. Professor Erling Husabø, Bergen
  17. Direktør Geir Stene Larsen, Bærum
  18. Seniorforsker Erik Nord, Oslo
  19. Biskop Ola M. Steinholt, Tromsø
  20. Oversykepleier Marie Aakre, Trondheim
  1. Klagesaker m.v.
  2. Kommunal- og regionaldepartementet

    Klage fra Grakleiva borettslag på Kommunal- og regionaldepartementets vedtak om delvis medhold i søknad om dekning av saksomkostninger, tas ikke til følge.

  3. Utnevnelser m.v.
  4. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

    Anders Nordwall utnevnes til ulønnet konsul i Örnsköldsvik, Sverige.

    Robert Berkeley Lynn utnevnes til ulønnet konsul i Fremantle, Australia

    Finansdepartementet

    Direktør Thomas Ekeli konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

    Underdirektør Ulf Pedersen konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

    Forsvarsdepartementet

    Seniorrådgiver Pål Bjørseth konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

    Generalløytnant Odd Vincent Skjøstad beordres til stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter Akershus festning/direktør for Forsvarets høgskole med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

    Generalmajor Einar Kristian Smedsvig beordres midlertidig til stillingen som Deputy Commander Interim Combined Air Operations Centre 9, High Wycombe, England, med tiltredelse fra det tidspunkt forsvarsdepartementet bestemmer.

    Oberstløytnantene Ragnar Haugholt og Kristoffer Igdun utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

    Justis- og politidepartementet

    Førstekonsulent Sonja Engen Siewert konstitueres som byråsjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2000.

    Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

    Sykehusprest Evy Risa Kvamsdal utnevnes til sokneprest i Volda prestegjeld og prost i Søre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Vedtekter fastsettes for Det norske fredskorpset.


Se også pkt. 3 Styrer, utvalg.

Justis- og politidepartementet

Det innvilges permisjon uten lønn for lagdommer Filip Truyen i en periode på tre år fra og med 13. mars 2000.

Olje- og energidepartementet

Avtrapping av produksjonsavgiften for de åtte oljefeltene Tor, Heimdal, Murchison, Statfjord, Ula, Valhall, Gullfaks og Oseberg.

Til toppen