Offisielt fra statsråd 3. mars 2006

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mars 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 42 (2005-2006)
Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 42 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 41 (2005-2006)
Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2006 i forbindelse med nye undersøkelser av fiskefartøyet ”Westerns” forlis 6. februar 1981

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2005-2006)
Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven
Pressemelding

2. Grunnlovsendringer, sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2006 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005.
Besl. O. nr. 36 (2005-2006) Lov nr. 5

Justis- og politidepartementet

Kunngjøring av Stortingets vedtak 2. februar 2006 om endringer i Grunnloven §§ 3, 6, 12, 14, 26, 41, 50, 60, 63, 68, 75, 87, 93, 110 og 110a (retting av språklige feil).

Kunngjøring av Stortingets vedtak 2. februar 2006 om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet).

3. Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen) (FOR-2003-02-21-198) og forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte (FOR-2003-12-05-1429).

4. Styrer, utvalg

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Oppnemning av ei Partilovnemnd etter kapittel 5 i partilova (lov 17.6.2005 nr. 102) fram til 31. desember 2011:

Leiar:
Lagdommar Ørnulf Røhnebæk, Bærum

Nøytral medlem:
Seksjonssjef Paul Inge Severeide, Kongsvinger

Medlem med politisk bakgrunn:
Rekneskapssjef Liv Zazzera, Hafrsfjord, Framstegspartiet
Einingsleiar Mali Grete Aksnes, Norheimsund, Senterpartiet
Kontorsjef Karl Erik Høegh, Brevik, Det norske Arbeidarparti
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Kringkastingsrådet for perioden 1. januar 2006 – 31. desember 2009:

Leder: Kjellaug Nakkim, Moss
Varamedlem: Mona Trandum, Grue (ny)

Nestleder: Steinar Ness, Gaular (ny)
Varamedlem: Helge Østbye, Bergen (ny)

Medlem: Paul Leer-Salvesen, Kristiansand
Varamedlem: Shahzad Rana, Oslo (ny)

Medlem: Kristin Jensen, Trondheim (ny)
Varamedlem: Rita Lekang, Bodø (ny)

Medlem: Roger Ingebrigtsen, Tromsø (ny)
Varamedlem: Thomas Berland, Bergen (ny)

Medlem: Shabana Rehman, Oslo (ny)
Varamedlem: Kine Hellebust, Balsfjord

(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Miljøverndepartementet

Klagen fra Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom over Miljøverndepartementets vedtak av 15. mars 2005 om særskilt utslippstillatelse for CO2 og kvotetildeling til CO2-Norway. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Bangkok og Phnom Pehn, Merete Fjeld Brattested utnevnes tillike til ambassadør i Yangon, Myanmar.

Ambassadør Aud Lise Norheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Debattredaktør Torgeir Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Jon Ragnar Krogstad utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommuneoverlege Pål Iden utnevnes til fylkeslege i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Cecilie Mo Batalden utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Håkon Skulstad åremålsutnevnes til politimester i Østfinnmark politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagmann/avdelingsleder Anders Bøhn utnevnes til lagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Carl August Heilmann og advokat Harald Georg Nyhus utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer/avdelingsleder Bernt Bahr utnevnes til sorenskriver ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Bjørnar Kyrre Leistad utnevnes til sorenskriver ved Alta tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Lisa Elin Bech utnevnes til tingrettsdommer ved Namdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Ekstraordinær lagdommer Steinar Thomassen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. mars 2006 til og med 29. februar 2008.

Konstituert ekstraordinær lagdommer Einar Rege konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett fra 1. februar 2006 til og med 30. desember 2007.

Pensjonert tingrettsdommer Anders Stilloff konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett fra 1. mars 2006 til og med 29. februar 2008.

Lagdommer Svein Dahl konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. mars 2006 til og med 29. februar 2008.

Konstituert sorenskriver Martin Tenold konstitueres som sorenskriver, og konstituert tingrettsdommer Erik Elstad konstitueres som tingrettsdommere ved Bergen tingrett fra 1. februar 2006 til og med 31. august 2006.

Forlenget konstitusjon av førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 2006.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Christian Fredrik Rafen Wyller som sorenskriver i Ryfylke tingrett til og med 31. oktober 2007, dog ikke ut over sammenslåing av nåværende Stavanger tingrett, Ryfylke tingrett og Stavanger byfogdembete.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2004/387 om samvirkende felleseuropeiske offentlige elektroniske tjenester til offentlige myndigheter, virksomheter og borgere.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutningene 1336/97/EF og 1376/2002/EF, samt rådsforordningene (EF) nr. 2236/95 og (EF) nr. 1655/1999 (eTEN-programmet).

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementets vedtak av 15. mars 2005 om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO2 og tildeling av klimakvoter til gasskraftverket på Kårstø stadfestes med den endring at Naturkraft AS tildeles 675 000 klimakvoter for 2007.