Offisielt fra statsråd 3. november 2006

Stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering ble behandlet i statsråd i dag. Målet er at flere i arbeid vil redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke velferdssamfunnet.

Offisielt fra statsråd 3. november 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Arbeid, velferd og inkludering
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2006-2007)
Om lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 4 (2006-2007)
Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2006-2007)
Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet.

2. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Bjørn Midthun utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Frode Berge oppnevnes som ny norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av bilateral forsknings- og teknologiavtale med India.

Inngåelse av omforent memorandum med Serbia om samarbeid i forsvarsspørsmål.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Pakistan om et multilateralt koordinert gjeldsbytte i samarbeid med Den Asiatiske utviklingsbanken (ADB) og en tilhørende trepartsavtale mellom Norge, Pakistan og ADB.
( pressemelding)

Til toppen