Offisielt fra statsråd 30. april 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. april 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 32 (2002-2003)
Om vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret

Barne- og familiedepartementet

linkdoc144601#docSt.meld. nr. 29 (2002-2003)
Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap

Finansdepartementet

linkdoc144583#docSt.meld. nr. 3 (2002-2003)
Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2002
( linkdoc144599#docPressemelding)

linkdoc144608#docOt.prp. nr. 81 (2002-2003)
Om lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven
( linkdoc144592#docPressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

linkdoc144611#docOt.prp. nr. 82 (2002-2003)
Lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek
( linkdoc144651#docPressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og om endringer i folketrygdloven, brann- og eksplosjonsvernloven og eltilsynsloven.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 72 Lov nr. 27
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3. Delegasjon av myndighet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter 3 i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven) til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bucuresti, ambassadør Leif Arne Ulland, utnevnes tillike til ambassadør i Chisinau, Moldova.

Ministerråd Aud Lise Norheim utnevnes til ambassadør i Dhaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Bjørn Olav Blokhus utnevnes til ambassadør i Jakarta, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sjur Larsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Seniorøkonom Anne Brendemoen utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
linkurl/sd/norsk/aktuelt/pressem/028001-070152/index-dok000-b-n-a.html_blank(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved besøk til Orknøyene 16.-18. mai 2003.

Fiskeridepartementet

I statsregnskapet for 2003 utgiftsføres uten bevilgning inntil kr 15 392 709 under kapittel 1030 post 70 Tilbakebetaling av innbetalte vederlag.

Olje- og energidepartementet

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gis tillatelse til bygging av nytt Follafoss kraftverk og overføring av Brattreitelva til Follavatnet, Verran kommune i Nord-Trøndelag.