Offisielt fra statsråd 30. august 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. august 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 80 (2001-2002)
Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 114 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.). Loven trer i kraft fra 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 79 Lov nr. 67

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2002 til lov om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven). Loven trer i kraft fra 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 49 Lov nr. 68

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om grensen for det norske sjøterritorium ved Jan Mayen vedtas.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Dagens Næringsliv ved Halldor Hustadnes iht. offentlighetsloven § 9 tredje ledd over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 2. juli 2002 om å ikke gi innsyn i vedlegg til brev 12. mars 2002 fra Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer AS med hjemmel i offentlighetsloven § 5 andre ledd bokstav b. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bucuresti, ambassadør Arnt Magne Rindal, utnevnes til sendemann i Lisboa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Leif Arne Ulland utnevnes til sendemann i Bucuresti, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Jan Roar Bakke beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Roma for et tidsrom av inntil tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Direktør Inger-Johanne Stokke åremålsbeskikkes som arbeidsdirektør i Aetat for inntil 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Arne Bård Dalhaug utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Martin Lohne utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Jan Asbjørn Olsen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Dagfinn Christian Selvaag utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert underdirektør Kjersti Klæboe utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert underdirektør Harald Støren utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Helge Olav Sandnes utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Geir Olav Bøe konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Per Christensen konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsker Jonny Marton Otterlei konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Rådgiver Solveig Antila konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Jens Kristian Elstad utnevnes til tingrettsdommer i Larvik tingrett og konstitueres som sorenskriver samme sted med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Jeffrey Huseby utnevnes til sokneprest i Strand prestegjeld og prost i Søre Ryfylke prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Jordskiftekandidat Lars Lobben beskikkes som jordskiftedommer ved Nedre Telemark jordskifterett fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Lars Christian Sæther gis forlenget konstitusjon som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet fram til og med 5. september 2003.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Jørgen Bjelle Smit utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og ratifikasjon av en avtale om privilegier og immunitet for Den internasjonale straffedomstol.
(Pressemelding)

Ratifikasjon av sjette tilleggsprotokoll av 15. september 1999 til Verdenspostforeningens konstitusjon av 10. juli 1964.

Ratifikasjon av Endringsprotokoll av 22. juni 1998 til Europeisk konvensjon om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål av 18. mars 1986.

Følgende delegasjon oppnevnes til De forente nasjoners 57. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Jan Petersen, leder
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson
Statssekretær Vidar Helgesen
Statssekretær Olav Kjørven
Ambassadør Ole Peter Kolby

Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli
Stortingsrepresentant Bror Yngve Rahm
Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland
Stortingsrepresentant Per Erik Monsen
Stortingsrepresentant Bjørgulv Froyn
Stortingsrepresentant Finn Martin Vallersnes
Stortingsrepresentant Eirin Faldet
Stortingsrepresentant Ola D. Gløtvold
Stortingsrepresentant Karin Andersen
Stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll
Stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg
Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Den føderale Republikken Jugoslavia om konsolidering av gjeld.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen "Kubister fra Moderna Museet" ved Munch-museet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 22. oktober 2002 til 31. januar 2003.

Olje- og energidepartementet

Dirdal Kraft AS gis tillatelse til konsesjon for regulering av Stølsvatn og bygging av Dirdal kraftstasjon i Stølsvatnbekken, Gjesdal kommune i Rogaland.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Oppheving av kongelig resolusjon av 23. mai 1924 (Reglement for anvendelse av inntekter ved utleie av Universitetets Aula).