Offisielt fra statsråd 30. januar 2004

Offisielt fra statsråd


Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. januar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 22 (2003-2004)
Om etablering av et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig
( Pressemelding)

2. Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av endringer av forskrift 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser – innføring av midlertidig unntak ved kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner.

Sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2004.

3. Delegasjon av myndighet

Kultur- og kirkedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter § 8-3 i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting i samsvar med et framlagt forslag.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Thorbjørn Gaustadsæther utnevnes til ambassadør i Maputo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Investeringsdirektør Rune Selmar åremålsbeskikkes som administrerende direktør for Folketrygdfondet for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

Seniorrådgiverne Arthur Kristoffersen, Frode Talmo, Hege E. Gahr og Kjell Saghaug utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Wenche Lise Kverneland utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiinspektør Knut Holen åremålsbeskikkes som sjef for Politiets utlendingsenhet for et tidsrom av 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Randi Kogstad konstitueres som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsrådene Dagfinn Høybråten og Valgerd Svarstad Haugland bytter plass i rekkefølgen over hvem som i forfallstilfeller skal fungere som statsministerens stedfortreder.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen ved innlemmelse av rådsforordning nr. 1435/2003 av
22. juli 2003 om statutt for det europeiske samvirkeforetak, i samsvar med et framlagt forslag.

Norge deltar med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester ved innlemmelse av direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), direktiv 2002/20/EF (tillatelsesdirektivet), direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og direktiv 2002/22/EF (USO-direktivet), i samsvar med et framlagt forslag.

Fiskeridepartementet

Fiskeridepartementet gis samtykke til å utgiftsføre i stasbudsjettet for 2004 inntil
kr 70 000 000 ut over bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Forsvarsdepartementet

Nedleggelse av felles tilsynskomité for Forsvarsdepartementets og daværende Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus.

Nedleggelse av Forsvarets kartnemnd.