Offisielt fra statsråd 30. juni 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

St meld nr 48 (1994-95) Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring

St meld nr 49 (1994-95) Om dei årlege fiskeriavtalene Noreg inngår med andre land

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 72 (1994-95) Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven)

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 73 (1994-95) Lov om regulering av byggjeverksemd

Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringar i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene sanksjoneres. Besl O nr 64 Lov nr 43. Loven trer i kraft 1. august 1995.

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) sanksjoneres. Besl O nr 84 Lov nr 44

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) sanksjoneres. Besl O nr 85 Lov nr 45

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) sanksjoneres. Besl O nr 86 Lov nr 46

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 24. juni 1994 nr. 38 om gjennomføring i norsk rett av De forente nasjoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette en internasjonal domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia sanksjoneres. Besl O nr 57 Lov nr 47. Loven trer i kraft fra 15. juli 1995.

Mellombels lov om arbeidsløyve eller opphaldsløyve til personar frå Bosnia-Hercegovina sanksjoneres. Besl O nr 72 Lov nr 48. Loven trer i kraft straks og fram til 31. desember 1997.

Lov om endringar i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) m.v. sanksjoneres. Besl O nr 71 Lov nr 49. Loven trer i kraft straks.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endringer i lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet sanksjoneres. Besl O nr 67 Lov nr 50. Loven trer i kraft 1. juli 1995.

Kulturdepartementet

Lov om endring i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting sanksjoneres. Besl O nr 77 Lov nr 51. Loven trer i kraft fra 1. januar 1996.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endring i lov av 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi sanksjoneres. Besl O nr 61 Lov nr 52. Loven trer i kraft 1. september 1995.

Forskrifter

Utenriksdepartementet, handelssaker

Endring av forskrift av 14. desember 1973 om fastsettelse av godtgjøring ved besiktelser utført for Sjøfartsdirektoratet. Forskriftsendringen settes i kraft snarest.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift om arbeidsvern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter. Kongen bestemmer at forskrift av 22 mai 1987 nr 408 om avgift for tilsyn m v som utføres av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, oppheves fra det tidspunkt Kommunal- og arbeidsdepartementet bestemmer. (Se også pkt 4 nedenfor)

Landbruksdepartementet

Endringer i forskrifter om omsetning av jordbruksvarer i samsvar med § 5 i lov av 10. juli 1936.

Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr 3, §§ 5 og 6.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 21 mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 43, og lov 14 juni 1974 nr 39 om eksplosive varer § 40, delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Se også pkt 3 ovenfor)

Styrer og utvalg

Justis- og politidepartementet

Avd.leder Anne-Lise Steinbach, journalist Kjell Magne Fredheim og adm.dir. Terje Nypan gjenoppnevnes som medlemmer av Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten med virkning fra 1. juli 1995, dog ikke utover 31. desember 1995.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Prolongering av funksjonstiden fram til 1. januar 1996 for følgende medlemmer av det nåværende styret i A/S Vinmonopolet:

Medlemmer:
Siv.ing. Kjeld Rimberg, Oslo, leder
Sekretær Harriet Andreassen, Rælingen, nestleder
Advokat Svenn Stray, Moss
Husmor Borghild Røyseland, Sandnes
Sivilagronom Ole Gabriel Ueland, Sola
Undervisningsleder Tor Zachariassen, Tromsø

Varamedlemmer:
Redaktør Terje Granerud, Lillestrøm
Gruppesekretær Else Messelt, Voss
Adm.dir. Øivind Bakke, Oslo
Husmor Åse-Marit Dobloug, Furnes

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten:

Adm.dir. Bjarne Jensen, Oslo (leder)
Rådgiver Årstein Risan, Oslo
Avd.dir. Jon-Olav Aspås, Bærum
Eksp.sjef. Inger Lindgren, Oslo
Sekretariatsleder Arild Daleng, Oslo
Fungerende generalsekretær Liv Arum, Oslo
Sosialleder Anne Lise Grande Vollan, Overhalla
Daglig leder Torill Johnsen, Halden
Utvalget bes om å avgi sin innstilling innen 1. oktober 1996.

Klagesaker mv

Fiskeridepartementet

Klage over Fiskeridepartementets avslag på søknad om ervervstillatelse for "Stålegg Jr." N-15-VV tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fernando José Belloso Belloso utnevnes til ulønnet konsul i Maracaibo, Venezuela.

Forsvarsdepartementet

Orlogskaptein Arild Breistein frabeordres som adjutant hos HKH Kronprinsen fra 1. september 1995.

Rittmester Per Christian Johansen beordres som adjutant hos HKH Kronprinsen fra 1. september 1995 og for en periode på to år.

Major Morten Hoff utnevnes til oberstløytnant i Ingeniørvåpenet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Majorene Arild Dregelid, Steinar Hannestad, Johan Janssen, Helge William Lundring og Per Sverre Opedal utnevnes til oberstløytnanter i Hæren fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein (midlertidig kommandørkaptein) Hugo Haeselich, orlogskaptein (midlertidig kommandørkaptein) Svenn Hugo Snåsøy og orlogskapteiner Jørn-Espen Brinck-Johnsen, Erik Hofft Kierulf og Tor Steinar Grindheim til kommandørkapteiner i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major (midlertidig oberstløytnant) Per Arne Sirnes og majorene Ragnar Sigfred Sjøblom, Erik Gustavson, Hans Iversen, Knut Bjørn Medhus, Rolf Skogstad, Karsten Heggland, Odd Smith og Jon Harry Tiller utnevnes til overstløytnanter i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Bjørn Tore Nedregård utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Stein Ulrich utnevnes til politimester i Follo fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byrettsdommer Martin Tenold utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Tom Fredrik Ingier Vold utnevnes til dommer ved Stavanger byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Ingjerd Thune utnevnes til dommer ved Hadeland og Land sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Marie Vonen utnevnes til dommer ved Midhordland sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert dommer Ståle Hovden utnevnes til sorenskriver ved Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert førstestatsadvokat Inger Marie Sunde utnevnes til førstestatsadvokat ved ØKOKRIM fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Per Reehorst utnevnes til statsadvokat ved Trondheim statsadvokatembeter fra den tiden Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert byrettsdommer Ellen Cathrine Greve utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Ketil Haukaas og konstituert dommer Are Nilsen utnevnes til statsadvokater ved Rogaland statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Gerd Margaret Westgaard utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rektor Sverre Johan Kvale konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Major Hallgeir Hagen utnevnes til byråsjef i Samferdselsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Luftfartsavtale mellom Norge og India inngås.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Godkjenning av gradene Master of Science (M.sc.) og Master of Business Administration (MBA) ved BI Stiftelsen.

Sosial- og helsedepartementet

Godkjenning av Oslo helseplan.


Lagt inn 3 juli 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen