Offisielt fra statsråd 30. mai 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. mai 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St meld nr 57 (1996-97) Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg 1996 Eksport-kontroll og ikkje-spreiing

Utenriksdepartementet, bistandssaker

linkdoc032005-030016#docSt prp nr 71 (1996-97) Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF linkdoc032005-030017#docSt prp nr 72 (1996-97) Om samtykke til at Noreg deltek i den fjerde kapitalpåfyllinga i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling, IFAD

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 74 (1996-97) Kapitalregnskapet

Planleggings- og samordningsdepartementet

Ot prp nr 82 (1996-97) Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Samferdseldepartementet

St prp nr 75 (1996-97) Om forskotsbompengar til Eiksundsambandet

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 81 (1996-97) Om lov om endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot framstilling av arvemessig like individer)

2.Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy fastsettes.

3.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Endring i Forbrukerrådets vedtekter.

Gjenoppnevning av Anne-Lise Bakken som leder i Forbrukerrådet for perioden 1. juli 1997 - 30. juni 1999.

4.Klagesaker mv

Miljøverndepartementet

Klager fra Bellona på Miljøverndepartementets avslag på begjæring om innsyn etter lov om offentlighet i forvaltningen. Klagene tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statsråd Kjell Opseth oppnevnes som settestatsråd for statsråd Jens Stoltenberg ved behandling av sak som gjelder pensjonsordning for ledsagere til ansatte i utenrikstjenesten.

Konstitusjon av politisk rådgiver Tom Therkildsen som statssekretær i Finans- og tolldepartementet fra 30. mai 1997 og for den tiden statssekretær Marianne Andreassen har permisjon.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Svein Ole Sæther utnevnes til sendemann i Tel Aviv, med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Alberto Durán Nunez utnevnes til ulønnet konsul i Vigo, Spania.

Oberstløytnant Ragnar Bratland beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Førstekonsulent Kirsten Imafidon konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Forvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Dag Strømsæther utnevnes til oberst II i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Vidar Peder Refvik utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kjell Alstad konstitueres som dommer ved Tana og Varanger sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Ekspedisjonssjef Jon Blaalid beskikkes som direktør i Direktoratet for forvaltningsutvikling, Statskonsult, for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Planleggings- og samordningsdepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk til Sverige 1. - 3. juni 1997.

Justis- og politidepartementet

Sammenslåing til en driftsenhet av:

  1. Halden politikammer og lensmannen i Halden
  2. Kragerø politikammer og lensmannen i Kragerø
  3. Romsdal politikammer og lensmannen i Molde
  4. Senja politikammer og lensmannen i Harstad

Sammenslåingene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen under Barentshavprosjektet.

Sogn og Fjordane Energiverk AS. Tillatelse til overføring av øvre del av Skordalselva i Gloppen kommune til Øksendalsvassdraget i Bremanger kommune.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det bulgarske flyselskapet Hemus Air for drift av luftruten Sofia - Oslo v.v.

Lagt inn 30 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen