Offisielt fra statsråd 30. mars 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. mars 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 61 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 17/2001 av 28. februar 2001 om innlemming av direktiv om rettsleg vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerande tenester i EØS-avtala

St.prp. nr. 63 (2000-2001)
Om samtykke til inngåelse av en avtale av 2. juni 2000 mellom Norge og Hong Kong SAR om regelbundet lufttrafikk

St.prp. nr. 64 (2000-2001)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i fellesskapsprogrammet for å fremje europeisk digitalt innhald i globale nett (eContent)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 62 (2000-2001)
Pensjonar frå statskassa

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater)

Ot.prp. nr. 55 (2000-2001)
Om lov om endringer i skattelovgivningen (boligtaksering mv.)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2000-2001)
Om lov om endring av straffeloven § 262 (rettsleg vern av koda tenester)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 54 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov om domstolene og lov om fri rettshjelp mv. (postforkynning og utvidet adgang til fri sakførsel i Høyesterett mv.)

St.prp. nr. 66 (2000-2001)
Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kap. 410 Herads- og byrettane og under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten
(Pressemelding)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 32 (2000-2001)
Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 31 (2000-2001)
Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2000-2001)
Om lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St.prp. nr. 65 (2000-2001)
Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak av 20. mars 2001 til lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen).
Besl. O. nr. 67 Lov nr. 10

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen vedtas.
(Se også pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

 

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon til Arbeids- og administrasjonsdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
(Se også pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utarbeide forslag til lovbestemmelser om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger:

Statsautorisert revisor Trond Tømta (leder), Oslo
Advokat Ingebjørg Harto, Oslo
Kontorsjef Inger Helene Iversen, Oslo
Seniorrådgiver Roy Kristensen, Tønsberg
Direktør Jan Egil Kristiansen, Ski
Amanuensis Tove-Gunn Kyllingstad, Sandnes
Autorisert regnskapsfører Steinar Maribo, Røyken
Registrert revisor Terje Melhus, Egersund
Statsautorisert revisor Siri H. Reidulff, Asker

Følgende medlemmer oppnevnes til Pensjonskommisjon:

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen (leder), Ringsaker
Sekretariatsleder Kari Husøy, Bærum
Stortingsrepresentant Siv Jensen, Oslo
Stortingsrepresentant Sverre Myrli, Årnes
Administrerende direktør Trond Reinertsen, Trondheim
Advokat Endre Skjørestad, Sandnes
Stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg, Sortland
Stortingsrepresentant Lars Sponheim, Ulvik
Vernepleier Henriette Westhrin, Kragerø
Rådgiver Eva Birkeland, Oslo
Professor Asbjørn Rødseth, Oslo
Generalsekretær Ketil Anton Stene, Oslo

6. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Stiftelsen Justøy skole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 28. juni 2000 om ikke å godkjenne skolen med rett til tilskudd fra skoleåret 2000/2001. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag over Miljøverndepartementets vedtak av 2. februar 2001 etter lov om laksefisk og innlandsfisk og lov om vern mot forurensning og avfall om å rotenonbehandle Steinkjervassdraget og Figga. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Ida Ellisif Knutsen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 1. februar 2001 om avslag på begjæring om fullt innsyn i TV2 konsesjonssak. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Arild Braastad utnevnes til sendemann i Seoul, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Baudouin Lagrange utnevnes til ulønnet generalkonsul i Antwerpen, Belgia.

Marian Mikolajski utnevnes til ulønnet konsul i Krakow, Polen.

(Se også pkt. 8 Andre saker)

Barne- og familiedepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Hilde Merethe Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Herredsrettsdommer Rolf Karset utnevnes til sorenskriver i Inderøy med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsleder/herredsrettsdommer Geir Engebretsen konstitueres som justitiarius ved Nedre Romerike herredsrett for en periode på 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Ole Andreas Bryøen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Elisabeth Berger utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Kari Bjørke utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet med virkning fra 1. april 2001.

Overføring av forvaltningsansvaret for lover til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Instruks for Fiskeridirektoratets gjennomføring av forskrift om utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen vedtas.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Det foretas noteveksling mellom Norge og Storbritannia om endring av Frigg-overenskomsten av 10.mai 1976.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Krakow, Polen.
(Se også pkt. 7 Utnevnelser mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Erotikk og galskap – på vei mot den frigjorte kunst" ved Blaafarveværket. Garantien gjelder i tidsrommet 2. april – 30. oktober 2001.