Offisielt fra statsråd 30. oktober 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030045#docSt prp nr 4 (1998-99) Om OSSEs engasjement i Kosovo linkdoc032005-030040#docSt prp nr 1 (1998-99) Tillegg nr 2 For budsjetterminen 1999 linkdoc032005-040014#docSt meld nr 9 (1998-99) Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1997

Fiskeridepartementet

St prp nr 5 (1998-99) Forslag om tilleggsbevilgning på kap 1066 Lostjenesten og inndekning av inntektsbortfall på kap 4067 Trafikksentraler i statsbudsjettet for 1998

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030011#docSt prp nr 1 (1998-99) Tillegg nr 1 Om finansieringen av norsk deltakelse i FNs preventive fredsoperasjon (UNPREDEP) i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM)

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050042#docOt prp nr 6 (1998-99) Om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-030019#docSt prp nr 1 (1998-99) Tillegg nr 3 for budsjetterminen 1999 om utsettelse av flytting av Rikshospitalet

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 101 om luftfart (EØS-tilpasning). Denne lov trer i kraft fra 1. november 1998. Besl O nr 1 Lov nr 66

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift 12. desember 1997 nr 1296 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard, og om overgangsregler.

4.Styrer, utvalg

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer er oppnevnt av et lovutvalg for miljøinformasjon:

Professor dr juris Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo, Oslo (leder) Rådgiver Trygve Hallingstad, Miljøverndepartementet, Oslo Førstekonsulent Kjersti Flåthen, Finans- og tolldepartementet, Oslo Fung. lovrådgiver Tonje Meinich, Justis- og politidepartementet, Oslo Avdelingsdirektør Tom Hugo Sørensen, Nærings- og handelsdepartementet, Bærum Rådgiver Bodil Stueflaten, Kommunal- og regionaldepartementet, Bærum Rådgiver Ellen Hov Aanæs, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo Fagsjef Anne Helene Lindseth, HSH, Bærum Steinar Storelv, Kommunenes Sentralforbund, Oslo Direktør Helge Fredriksen, NHO, Bærum Førstesekretær Evy Buverud Pedersen, LO, Lillestrøm Avd.dir. Erik Selgård, Forbrukerrådet, Oslo Sentralstyremedlem Yngve Sjøgreen Foss, Naturvernforbundet, Oslo Styreleder Jan M. Vevatne, Miljøheimevernet, Asker Opplæringsleder Trine Østlyngen, Aftenposten, Norsk presseforbund, Asker

5.Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Kongsberg Gruppen ASA over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 2. april 1998 vedrørene dispensasjon for lån til de ansatte. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Fredrik Svensson utnevnes til ulønnet konsul i Västerås, Sverige.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert underdirektør Knut Andersen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Konstituert underdirektør Linn Birgitte Rasmussen Hoel utneves til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Konstituert underdirektør Torgeir Jonvik utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Johán H. Williams utnevnes til ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet med tiltredelse 1. november 1998.

Justis- og politidepartementet

Assisterende regjeringsadvokat Bård Tønder konstitueres som regjeringsadvokat for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Ole Lundby utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Tove Karin Stølen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av sjette protokoll av 21. mars 1996 til generalavtalen om privilegier og immunitet for Europarådet.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Yme Beta Vest. Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Brage Sognefjord. Lagt inn 30. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen