Offisielt fra statsråd 30. september 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. september 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 80 (2004-2005)
Om endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (utreisesenter)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 20. februar 2004 nr. 7 om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner).

Endringene i del I, domstolloven § 55 b annet ledd, § 55 d, § 55 e første ledd, § 55 f første ledd, § 121 c første ledd, § 121 e første ledd og § 236 første ledd settes i kraft med virkning fra 1. januar 2006.

Endringene i del II, jordskifteloven § 7 tredje ledd settes i kraft med virkning fra 1. januar 2006.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om at passloven §§ 6 annet ledd og 6 a også skal omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass mv.

4. Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende leder og nestleder oppnevnes til styret for Norsk pasientskadeerstatning:

Leder: Pensjonist Brit Denstad, Oslo

Nestleder: Pensjonist Helge Arthur Robertsen, Mandal

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Gunnar Kvassheim gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Kjell Magne Bondevik.

Statssekretær Leif Helge Kongshaug gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Lars Sponheim.

Statssekretær Hans Olav Syversen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Laila Dåvøy.

Statssekretær Elisabeth Aspaker gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Ansgar Gabrielsen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Stortingsrepresentant Haakon Blankenborg utnevnes til ambassadør i Beograd, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Ingrid Schulerud utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Seniorrådgiver Rune Ytre-Arna konstitueres som avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet for tidsrommet 1. oktober 2005 til og med 30. september 2007.

Finansdepartementet

Underdirektør Per Mathis Kongsrud konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Svein Harthor Andersen utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Oberstløytnant Esben Aass utnevnes til oberst i Hæren og beordres til stilling som nestleder ved Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse i Forsvarsdeparte-mentet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Knut Riiber utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjenning av endringer av 14. april 2005 i konvensjon om Den internasjonale hydrografiske organisasjon av 3. mai 1967.

Godkjenning av endring av 12. november 2004 i konvensjon om det fremtidige multilaterale samarbeid om fisket i det nordøstlige Atlanterhav av 18. november 1980.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Norge og Indonesia om et rentefritt gjeldsmoratorium i 2005 etter tsunamien i desember 2004.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av kommuneplan for Oslo 2004 – Oslo mot 2020.
(Pressemelding)