Offisielt fra statsråd 31. januar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. januar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 43 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett (patentdirektivet)
( Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 37 (2002-2003)
Om lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettlova)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Ikraftsetting av lov av 15. juni 2001 nr. 37 om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.). Loven trer i kraft 1. oktober 2003.

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.
Besl. O. nr. 42 (2002-2003) Lov nr. 8

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endring i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 53 (2002-2003) Lov nr. 9

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Besl. O. nr. 52 (2002-2003) Lov nr. 10

3. Forskrifter

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonale til kommuner og fylkeskommuner samt opphevelse av de kgl. res. som fører disse arbeidstakere inn under tjenestetvistloven.
( Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd til Utdannings- og forskningsdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Pasientskadenemnda:

Leder: Sorenskriver Gunnar Hanssen, Gran på Hadeland
1. vara: Tingrettsdommer Tine Kari Nordengen, Oslo
2. vara: Tingrettsdommer Torjus Gard, Oslo

Nestleder: Advokat Øivind Fegth Knutsen, Oslo
1. vara: Professor dr. juris Aslak Syse, Oslo
2. vara: Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø

Medlem: Forbundsleder Kari Toftøy-Andersen, Stavanger
1. vara: Pasientombud Even Hagelien, Oslo
2. vara: Underdirektør Terje Kili, Bø i Telemark

Medlem: Overlege Øyvind Frøyshov, Tønsberg
1. vara: Seksjonsoverlege Johan Arnt Steier, Bergen
2. vara: Overlege Espen Mørk, Gjøvik

Medlem: Seksjonssjef Aase Frostad Fasting, Oslo
1. vara: Kommunelege Fred Andersen, Steigen
2. vara: Psykiater Ingrid Spurkland, Asker
(Pressemelding)

6. Klagesaker m.v.

Barne- og familiedepartementet

Klage fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring over Barne- og familiedepartementets vedtak av 5. juni 2002 om avslag på søknad om tilskudd til informasjonsvirksomhet. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Homofil Bevegelse over Barne- og familiedepartementets vedtak av 8. juli 2002 om avslag på søknad om drifts- og prosjektmidler. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Tore Henning Bendiksen over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kravene til faglige kvalifikasjoner i forskrift om godstransport med motorvogn. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra bladet Nordlys over Samferdselsdepartementets avslag på begjæring om innsyn i interne dokumenter som gjelder luftfartsulykken i Mehamn i 1982. Klagen tas ikke til følge.

Sosialdepartementet

Klage fra Vital Forsikring ASA over Sosial- og helsedepartementets vedtak 3. april 2001 om ikke å gjøre generelt unntak fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere eller den subsidiære søknad om unntak basert på alternativet med ”særlige grunner”. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Thorhild Widvey gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Fiskeridepartementet.
Statssekretær Thorhild Widvey utnevnes til statssekretær i Utenriksdepartementet.
( Pressemelding)

Politisk rådgiver Janne Johnsen utnevnes til statssekretær i Fiskeridepartementet.
( Pressemelding)

Statsråd Torild Skogsholm oppnevnes som settestatsråd for statsråd Svein Ludvigsen til å behandle klage fra Jenny Helene AS v/Jan Magne Solbakken om deltakeradgang i fangst av vågehval.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Severin Vikanes utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Direktør Bjørn Krogsrud utnevnes til direktør for Kriminalomsorgen region sør med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Professor dr. juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle klage av 18. desember 2002 fra Lars Frønsdal.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII ved innlemmelse av direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser (patentdirektivet).
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Vedtak om at det skal være én fylkeslege for de to fylkene Oslo og Akershus. Ordningen iverksettes fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordelingen av Norsk Kulturfonds midler for 2003 fastsettes.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Endringer i organisasjonsstrukturen for Beredskapsorganisasjonen for drivstofforsyningen.