Offisielt fra statsråd 31. mai 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD 31. mai 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssak

St prp nr 77 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 75 (1995-96) Om lønsregulering for offentlege tenestemenn ofl

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 76 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Sør-Afrika til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Cape Town den 12. februar 1996

Fiskeridepartementet

St meld nr 43 (1995-96) Lostjenesten og losgebyrene - en bred beskrivelse

Forsvarsdepartementet

St prp nr 79 (1995-96) Om endringar av "Regulativ for tillegg m v til utskrivne vernepliktige mannskap"

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 64 (1995-96) Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (Postloven)

Sosial- og helsedepartementet. helsesaker

Ot prp nr 66 (1995-96) Om lov om endringer i lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr. 132 St meld nr 44 (1995-96) Ventetidsgarantien - kriterier og finansiering

2.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og vararepresentanter til Norges Banks hovedstyre for perioden frem til 31. desember 1999:

 • Rådmann Dagfinn Høybråten, Nesodden
  Vararepresentant: Husmor Oddbjørg Venås, Ringerike
 • Gårdbruker Lars Velsand, Gran
  Vararepresentant: Ordfører Åse Grønlien Østmo, Åmot
 • Nestleder Eystein Gjelsvik oppnevnes som ny vararepresentant for Esther Kostøl for perioden fram til 31. desember 1997.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede prinsipper og nye retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten:

 • Professor Inge Lønning (leder), Oslo
 • Professor Fredrik Engelstad, Oslo
 • Generalsekretær Ingeborg Traaholt, Oslo
 • Fhv stortingsrepresentant Jo Benkow
 • Forsker Reidun Førde, Oslo
 • Informasjonssjef Kristin Aase, Oslo
 • Professor Stein Evensen, Oslo
 • Fylkeslege Anne Wyller Shetelig, Klæbu
 • Professor Brit-Ingjerd Nesheim, Oslo
 • Professor Agnar Sandmo, Bergen
 • Fylkesrådmann Nils Wisløff, Asker
 • Ekspedisjonssjef Knut Brofoss, Oslo
 • Fung. avdelingsdirektør Anders Buttedahl, Oslo

3.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Stein Vegard Hagen utnevnes til sendemann i Abu Dhabi, med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Jørg Willy Bronebakk utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Aud Lise Norheim utnevnes til byråsjef i Utenriksdeparte- mentet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Paul Edgar Drinkwine utnevnes til ulønnet konsul i Charlotte Amalie, St. Thomas, Jomfruøyene.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Ola Brattegard utnevnes til underdirektør i Fiskerideparte- mentet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Leif Lindbäck utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende orlogskapteiner utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer:

Frode Vincent Færavaag

Øyvind Garvik

Øivin Larsen

Inge Tjøstheim

Øystein Hermod Skaugvolldal

Finn Nordstad

Alexander John Nordhuus

Tom Quarsten

Jan Wilhelm Wilhelmsen

Justis- og politidepartementet

Advokat Bernhard Halvorsen utnevnes til dommer ved Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politideparte-

mentet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Johan Solaas beskikkes som jordskiftedommer ved Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Inger Glad Stokland konstitueres som ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet for 1 1/2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Faremo med ledsager ved offisielt besøk i Budapest 10. - 12. juni 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Ratifikasjon av frihandelsavtaler av 7. desember 1995 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og henholdsvis Estland og Latvia.

Ratifikasjon av landbruksprotokoll av 27. mars 1996 mellom Norge og Estland, og landbruksprotokoll av 23. april 1996 mellom Norge og Latvia.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Nordland 1996 - 1999.


Lagt inn 31 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen