Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 31. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 33 (1994-95) Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond m v.

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 36 (1994-95) Om disponering av innretningane på Nordaust Frigg og sal av statlege eigardelar i Smørbukk og Smørbukk sør.

St prp nr 37 (1994-95) Om oppgjørsordningen for utenlandshandelen med kraft og enkelte forhold knyttet til ELSAM-avtalen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 25 (1994-95) Om spørsmålet om tilskudd til Bergen Arkitektskole.

Ikrafttredelse

Justis- og politidepartementet

Lov 22 mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) ny § 216 j ved lov 5 juni 1992 nr 52, trer som endret ved lov 13 mai 1994 nr 11 i kraft 21. april 1995.

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av forskrift 19. januar 1979 nr 7 om telefonkontroll ved etterforskning av overtredelse av narkotikalovgivning.

Fastsetting av forskrift om telefonkontroll i narkotikasaker.

Nærings- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 4. desember 1992 nr 907 om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte.

Utvalg

Barne- og familiedepartementet

Fylkesmann Kåre Gjønnes løses fra vervet som leder av granskingskommisjonen som skal gjennomgå praktisering av de statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Lagdommer Rune Fjeld oppnevnes som ny leder av granskingskommisjonen.

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Brussel, ambassadør Martin Johannes Huslid utnevnes tillike til sendemann i Luxembourg og Bujumbura, med rang som ambassadør.


Forsvarsdepartementet Følgende utnevnes til kommandørkapteiner i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:

  • Orlogskaptein Sverre Fiskaa
  • Orlogskaptein Jarle Næss
  • Orlogskaptein Tormod Kaaløy
  • Orlogskaptein Jan Henning Tveter
  • Orlogskaptein Vidar Tollefsen
  • Orlogskaptein Bernt Harald Utne
  • Orlogskaptein Morten Jacobsen
  • Orlogskaptein Rino Andreas Løkkemyhr
  • Orlogskaptein Tore Johannes Lysfjord
  • Orlogskaptein Ragnar Hoff.


Justis- og politidepartementet

Lagdommer Nina Frisak utnevnes til lagmann i Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Trygve Eriksen utnevnes til prest ved Ullersmo landsfengsel.

Samferdselsdepartementet

Viseadministrerende direktør Anders Renolen beskikkes som administrerende direktør for Postverket for 6 år fra 1. april 1995.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede stater i 1993.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved offisielt besøk i Canada 4.-7. april 1995.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Ratifikasjon av protokoll av 27. november 1992 om endring av den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for oljesølskade (1969-ansvarskonvensjonen).

Ratifikasjon av protokoll av 27. november 1992 om endring av den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade (1971-fondskonvensjonen).


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til Forsvarssjefen i forbindelse med offisielt besøk til Finland 5.-7. april 1995.

Lagt inn 4 april 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen