Offisielt fra statsråd 31. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 33 (1994-95) Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond m v.

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 36 (1994-95) Om disponering av innretningane på Nordaust Frigg og sal av statlege eigardelar i Smørbukk og Smørbukk sør.

St prp nr 37 (1994-95) Om oppgjørsordningen for utenlandshandelen med kraft og enkelte forhold knyttet til ELSAM-avtalen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 25 (1994-95) Om spørsmålet om tilskudd til Bergen Arkitektskole.

Ikrafttredelse

Justis- og politidepartementet

Lov 22 mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) ny § 216 j ved lov 5 juni 1992 nr 52, trer som endret ved lov 13 mai 1994 nr 11 i kraft 21. april 1995.

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av forskrift 19. januar 1979 nr 7 om telefonkontroll ved etterforskning av overtredelse av narkotikalovgivning.

Fastsetting av forskrift om telefonkontroll i narkotikasaker.

Nærings- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 4. desember 1992 nr 907 om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte.

Utvalg

Barne- og familiedepartementet

Fylkesmann Kåre Gjønnes løses fra vervet som leder av granskingskommisjonen som skal gjennomgå praktisering av de statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Lagdommer Rune Fjeld oppnevnes som ny leder av granskingskommisjonen.

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Brussel, ambassadør Martin Johannes Huslid utnevnes tillike til sendemann i Luxembourg og Bujumbura, med rang som ambassadør.


Forsvarsdepartementet Følgende utnevnes til kommandørkapteiner i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:

  • Orlogskaptein Sverre Fiskaa
  • Orlogskaptein Jarle Næss
  • Orlogskaptein Tormod Kaaløy
  • Orlogskaptein Jan Henning Tveter
  • Orlogskaptein Vidar Tollefsen
  • Orlogskaptein Bernt Harald Utne
  • Orlogskaptein Morten Jacobsen
  • Orlogskaptein Rino Andreas Løkkemyhr
  • Orlogskaptein Tore Johannes Lysfjord
  • Orlogskaptein Ragnar Hoff.


Justis- og politidepartementet

Lagdommer Nina Frisak utnevnes til lagmann i Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Trygve Eriksen utnevnes til prest ved Ullersmo landsfengsel.

Samferdselsdepartementet

Viseadministrerende direktør Anders Renolen beskikkes som administrerende direktør for Postverket for 6 år fra 1. april 1995.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede stater i 1993.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved offisielt besøk i Canada 4.-7. april 1995.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Ratifikasjon av protokoll av 27. november 1992 om endring av den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for oljesølskade (1969-ansvarskonvensjonen).

Ratifikasjon av protokoll av 27. november 1992 om endring av den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade (1971-fondskonvensjonen).


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til Forsvarssjefen i forbindelse med offisielt besøk til Finland 5.-7. april 1995.

Lagt inn 4 april 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen