Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 31. mars 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mars 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.meld. nr. 1 (1999-2000)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998-99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.meld. nr. 2 (1999-2000)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 24 (1999-2000) om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2000 til lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd.

Besl. O. nr. 57 Lov nr. 17

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 24. februar 2000 til lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom. Loven trer i kraft 1. mai 2000.

Besl. O. nr. 54 Lov nr. 18

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. februar 2000 til lov om endring i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Loven trer i kraft straks.

Besl. O. nr. 51 Lov nr. 19

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov 16. juni 1939

nr. 6 om husleie og lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering mv. for boliger.

Loven trer i kraft 1. april 2000.

Besl. O. nr. 68 Lov nr. 20

3 Forskrifter

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. §§ 10, 21, 22 og 23, endres grense og forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i Hole og Ringerike kommuner, Buskerud fylke.

4 Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta endringer i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område begrenset til Vedlegg II til Rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991.

5 Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

Statssekretær Fatma Bhanzi Jynge gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Konsernredaktør Jan Erik Larsen, Statsministerens kontor

Lagdommer Ellen Mo, Finansdepartementet fra 3. april 2000

Likestillingsombud Anne Lise Ryel, Justis- og politidepartementet

Direktør Sverre Bugge, Kommunal- og regionaldepartementet

Helse- og sosialdirektør Lars Erik Flatø, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Moskva, ambassadør Øyvind Nordsletten, utnevnes tillike til sendemann i Bisjkek (Kirgisistan), Dusjanbe (Tadsjikistan), Tasjkent (Usbekistan), Astana (Kasakhstan) og Jerevan (Armenia), med rang som ambassadør.

Konstituert underdirektør Are-Jostein Norheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Espen Aasen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arkivleder Jorunn Bødtker utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlengelse av konstitusjon av underdirektør Kåre Movold som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 31. mars 2002.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Trude Mathisen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Marianne Moen utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale om norsk deltakelse i Verdensbankens Karbonfond.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 121/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg X ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF av 20. november 1998 om rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2000) i EØS-avtalen.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Tidligere statssekretær Leiv Lunde fritas fra vervet som medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Sigrun Møgedal oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd.

Olje- og energidepartementet

Reduksjon av reguleringen av norsk oljeproduksjon.

Ringeriks-Kraft AS gis tillatelse til å erverve bruksrett til vannfall i Eidselva i Skiensvassdraget i Nome kommune i Telemark.

Til toppen