Offisielt fra statsråd 31. mars 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mars 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.meld. nr. 1 (1999-2000)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998-99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.meld. nr. 2 (1999-2000)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 24 (1999-2000) om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2000 til lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd.

Besl. O. nr. 57 Lov nr. 17

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 24. februar 2000 til lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom. Loven trer i kraft 1. mai 2000.

Besl. O. nr. 54 Lov nr. 18

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. februar 2000 til lov om endring i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Loven trer i kraft straks.

Besl. O. nr. 51 Lov nr. 19

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2000 til lov om endringer i lov 16. juni 1939

nr. 6 om husleie og lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering mv. for boliger.

Loven trer i kraft 1. april 2000.

Besl. O. nr. 68 Lov nr. 20

3 Forskrifter

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. §§ 10, 21, 22 og 23, endres grense og forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i Hole og Ringerike kommuner, Buskerud fylke.

4 Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta endringer i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område begrenset til Vedlegg II til Rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991.

5 Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

Statssekretær Fatma Bhanzi Jynge gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Konsernredaktør Jan Erik Larsen, Statsministerens kontor

Lagdommer Ellen Mo, Finansdepartementet fra 3. april 2000

Likestillingsombud Anne Lise Ryel, Justis- og politidepartementet

Direktør Sverre Bugge, Kommunal- og regionaldepartementet

Helse- og sosialdirektør Lars Erik Flatø, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Moskva, ambassadør Øyvind Nordsletten, utnevnes tillike til sendemann i Bisjkek (Kirgisistan), Dusjanbe (Tadsjikistan), Tasjkent (Usbekistan), Astana (Kasakhstan) og Jerevan (Armenia), med rang som ambassadør.

Konstituert underdirektør Are-Jostein Norheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Espen Aasen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arkivleder Jorunn Bødtker utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlengelse av konstitusjon av underdirektør Kåre Movold som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 31. mars 2002.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Trude Mathisen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Marianne Moen utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale om norsk deltakelse i Verdensbankens Karbonfond.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 121/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg X ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF av 20. november 1998 om rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2000) i EØS-avtalen.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Tidligere statssekretær Leiv Lunde fritas fra vervet som medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Sigrun Møgedal oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd.

Olje- og energidepartementet

Reduksjon av reguleringen av norsk oljeproduksjon.

Ringeriks-Kraft AS gis tillatelse til å erverve bruksrett til vannfall i Eidselva i Skiensvassdraget i Nome kommune i Telemark.