Offisielt fra statsråd 31.03.06

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mars 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 47 (2005-2006)
Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen informasjonssystem for nasjonale myndigheter med ansvar for registrering av kjøretøy)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr. 9 (2005-2006)
Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2005-2006)
Om lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 48 (2005-2006)
Om endringar av løyvingar for 2006 under Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2005-2006)
Om lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 50 (2005-2006)
Om lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 8 (2005-2006)
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)
(Pressemelding)

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Hanoi, Kjell Magne Storløkken, utnevnes tillike til ambassadør i Vientiane, Laos, med rang som ambassadør.

Finansdepartementet

Rådgiver Gunn Randi Seime utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Tale Teisberg konstitueres som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet for et tidsrom på et år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Lise Forfang utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Inger Aarvaag Stokke konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer til 31. januar 2008.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Gaute Homb Lenvik utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.