Offisielt fra statsråd 4. august 1995OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Sanksjoner

Justis- og politidepartementet

Lov om politiet (politiloven). Besl O nr 53 Lov nr 53

Miljøverndepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77 (bestemmelser om konsekvensutredninger). Besl O nr 40 Lov nr 54

Lov om endringer i lov av 23. juni 1978 nr 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Besl O nr 69 Lov nr 55

2. Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i lavspenningsanlegg, oppheves fra det tidspunkt Kommunal- og arbeidsdepartementet bestemmer. (Se også pkt 3 nedenfor)

3. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Myndighet til å fastsette forskrifter gitt med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, §§ 10,11 og 13 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Se også pkt 2 ovenfor)

4. Klagesaker mv

Landbruksdepartementet

Klage fra Jon Gjersund i Kviteseid kommune, Telemark, over Landbruksdepartementets vedtak om odelsfrigjøring blir ikke tatt til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Bø kommune, Telemark fylke, over Samferdselsdeparte- mentets avgjørelse om å avslå søknaden om unntak fra eneretten for etablering av et radiobasert system for driftsovervåking av de kommunaltekniske anlegg i Bø. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser, avskjed

Statsministeren

Statssekretær Svein Roald Hansen gis avskjed som statssekretær ved Statsministerens kontor fra 4. august 1995.

Utenriksdepartementet

Avdelingsdirektør Tor Christian Hildan utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Nils Olav Stava utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Direktør Torbjørn Frøysnes utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Bonn fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Bjørn Olav Blokhus utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i København fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Lars Henrik Knutrud utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Berit Helene Pettersen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Rolf Skudal beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i New Dehli for et tidsrom av inntil to år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Annicken Sogn Ness utnevnes til lovrådgiver i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Bjørn Tingvold utnevnes til lovrådgiver i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Sverre Hans Wilhelm Aarkvisla utnevnes til oberst I i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Jan Martin Flod utnevnes til lagmann ved Borgarting lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Juridisk utreder Erik Stillum utnevnes til dommer ved Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Stein Dons Heinfjell utnevnes til dommer ved Bergen byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Amanuensis Eva Macody Lund utnevnes til dommer ved Bergen byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politimester Svein Opsahl utnevnes til politimester i Notodden fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert førstestatsadvokat Erling Grimstad utnevnes til førstestatsadvokat ved ØKOKRIM fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Arnt Angell konstitueres som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer dog ikke utover 31. januar 1996.

Førstekonsulent Vibeke Woldseths konstitusjon som byråsjef i Justis- og politidepartementet forlenges fra 1. august 1995 og for den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Sissil Marie Pettersens konstitusjon som byråsjef i Justis- og politidepartementet forlenges fra 1. september 1995 og for den tid departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Truls Holm Olsen utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Mette Karine Gravdahl Agerup konstitueres som underdirektør i Nærings- og energidepartementet for den tid departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en konvensjon av 16. januar 1992 om vern av den arkeologiske kulturarv. Ratifikasjon av konvensjonen.

Forsvarsdepartementet

Dekning av utgifter for ektefellen til forsvarsattacheen i Bonn i forbindelse med tjenestereise i Tyskland 29. august - 1. september 1995.

Landbruksdepartementet

Omgjøring av kongelig resolusjon om opprettholdelse av Landbruks- departementets vedtak om å trekke tilbake konsesjonsmeddelelsen til Olav Torfinn Wæthing i Fyresdal kommune, Telemark.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Med hjemmel i Stortingets vedtak av 7. juni 1995 til lov om endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknologi II skal virksomhet som omfattes av denne lov, og som allerede er i gang når loven trer i kraft, sende søknad om godkjenning innen 31. desember 1995.


Lagt inn 4 august 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen