Offisielt fra statsråd 4. august 2006

I statsråd ble det i dag gitt adgang til at Utenriksdepartementet kan overskride sin bevilgning i statsbudsjettet for 2006 med inntil 200 mill kr, på grunn av ekstraordinære humanitære behov i Libanon og Det palestinske området.

Offisielt fra statsråd 4. august 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. august 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Hans Wilhelm Longva utnevnes til ambassadør i Damaskus, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Morten Paulsen utnevnes til generalkonsul i Hamburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Damaskus, Hans Wilhelm Longva, utnevnes tillike til ambassadør i Beirut.

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader, Barthold Henrik Todderud Hals utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Ola Dahl utnevnes til lagmann med avdelingsansvar og lagdommer Siri Berg Paulsen utnevnes til lagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Overingeniør Anbjørn Næss unevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommer/avdelingsleder Yngve Svendsen utnevnes til sorenskriver ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dr. juris. Ulf Stridbeck konstitueres som førstestatsadvokat og statsadvokat Bjørn Feyling konstitueres som statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke ut over 31. desember 2006.

Lagdommer Hilde Wiesener Haga konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. desember 2006 til og med 30. november 2008.

Sorenskriver Lidvard Faaberg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett fra 1. september 2006 til og med 31. august 2008.

Professor dr. juris. Tone Sverdrup konstitueres som dommer i Høyesterett fra 10. august og så lenge Høyesterett bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2006.

2. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

På grunn av ekstraordinære humanitære behov som følge av krisen i Libanon og Det palestinske området, gis det adgang til å overskride bevilgning i statsbudsjettet for 2006 under kapittel 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter, post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter med inntil 200 mill. kroner.