Offisielt fra statsråd 4. desember 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. desember 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 30 (1998-99) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998 Ot prp nr 22 (1998-99) Lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-050009#docOt prp nr 21 (1998-99) Om lov om endring av lov 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m v (enhetskvoteordning)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040009#docSt meld nr 18 (1998-99) Bedrifter hvor staten v/Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-040010#docSt meld nr 19 (1998-99) Om NSB BA’s virksomhet

2.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader N i 1999.

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Disiplinærnemnden:

Herredsrettsdommer Knut Störk Glad, leder (varamedlem herredsrettsdommer Jan Erik Frisvoll) Advokat Ole A. Bachke (varamedlem advokat Bjørg Ven) Advokat Trine Buttingrud Mathiesen (varamedlem advokat John Steen Holm) Rådgiver Nina Sunde (varamedlem kontorsjef Bjørn Erik Thon) Assisterende direktør Jan Fredrik Haraldsen (varamedlem soussjef Kjerstin Paaske)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Styret for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet:

Advokat Harald Arnkværn, leder (varamedlem advokat Jon Christophersen) Statsautorisert revisor Ole F. Kjelstrup (varamedlem statsautorisert revisor Ole M. Klette) Advokat Wenche Flavik (varamedlem førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen)

Følgende medlem og varamedlem oppnevnes til Advokatbevillingsnemnden:

Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, leder (varamedlem sorenskriver Kirsti Ramberg)

Oppnevningen gjelder for en periode for 2 år fra 1. januar 1999.

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i New Delhi, ambassadør Arne Roy Walther, utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd ved ambassaden i Tokyo, Birgit Schjerven, utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Helsingfors med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Merethe Nergaard utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Paris med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Cecilie Annette Willoch utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Rikke Eeg-Henriksen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for skipsfartspolitiske spørsmål ved Norges faste delegasjon i Genève, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konsulent Christen André Mordal beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerispørsmål ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Roger Faanes utnevnes til dommer ved Nordmøre herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Feltprost Olav Dag Hauge utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Oslo med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Steinar Mathisen konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Tale Teisberg konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet for 1 år, med mulighet til forlengelse i ytterligere 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av OECD-konvensjonen av 21. november 1997 om motarbeiding av bestikkelse av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forretningsforbindelser.

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Bulgarias regjering om tilbaketaking av personer.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 1996.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner §§ 15 og 20, jf §§ 15a-18 og 21, er Havrå i Osterøy kommune, Hordaland fylke, fredet som kulturmiljø.

Lagt inn 4. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen