Offisielt fra statsråd 4. februar 2000

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. februar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-054004#docOt.prp. nr. 29 (1999-2000) Om lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 20. desember 1999 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting.

Besl. O. nr. 47 Lov nr. 10

3.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for utredning av bruk av digital signatur i offentlig forvaltning:

Seniorrådgiver Katarina de Brisis, (leder) Oslo, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Vara: Seniorrådgiver Rolf Borgerud, Asker, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Fung. underdirektør Hilde Kristin Storvig, Brønnøy, Brønnøysundregistrene Vara: Avdelingsdirektør Håkon Olderbak, Brønnøy, Brønnøysundregistrene Seksjonssjef Jørn Andreas Arnesen, Oslo, Datatilsynet Vara: Rådgiver Audun P. Aanæs, Oslo, Datatilsynet Underdirektør Torgeir Jonvik, Oslo, Finansdepartementet Vara: Oppnevnes senere Forsker Helge Lægreid, Oslo, Forsvarets Overkommando, Sikkerhetsstaben Vara: Overingeniør Lars Venger Gunnarsson, Eidsvoll, Forsvarets Overkommando, Sikkerhetsstaben Avdelingsdirektør Monica Lütken, Bærum, Forsvarsdepartementet Vara: Rådgiver Brynjel Johnsen, Moss, Forsvarsdepartementet Spesialkonsulent Ole-Gunnar Drabløs, Nittedal, Kommunenes Sentralforbund Vara: IT-sjef Tore Halstensen, Skedsmo, Kommunenes Sentralforbund Rådgiver Jens Nørve, Oslo, Nærings- og handelsdepartementet Vara: Rådgiver Vigdis Olsen, Oslo, Nærings- og handelsdepartementet Rådgiver Barbro Onsøien, Oslo, Post- og teletilsynet Vara: Seniorrådgiver Brynjar Mørkved, Oslo, Post- og teletilsynet Seksjonssjef Bjørn-Erik Fjeldheim, Oslo, Rikstrygdeverket Vara: Rådgiver Svein Burkeland, Frogn, Rikstrygdeverket IT-sikkerhetsleder Johs. Hansen Hammer, Bærum, Skattedirektoratet Vara: Underdirektør Kristin Vestmo, Lørenskog, Skattedirektoratet Seniorrådgiver Inger-Elisabeth Kvaase, Oslo, Sosial- og helsedepartementet Vara: Rådgiver Alfred Ehrenclou, Oslo, Sosial- og helsedepartementet

4.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Lars Sponheim oppnevnes som settestatsråd for statsråd Dag Jostein Fjærvoll til å behandle avtalen med hurtigruteselskapene inntil endelig avtale foreligger, for perioden 2002-2006 innen rammene av den fullmakt departementet fikk ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (1999-2000) Tillegg nr. 7 jf. Budsjettinnst. S. nr. 13 (1999-2000).

Juridisk konsulent Kenneth Mikkelsen utnevnes til statssekretær i Fiskeridepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bucuresti og Chisinau, ambassadør Arnt Magne Rindal, utnevnes tillike til sendemann i Sofia, med rang som ambassadør.

Justis- og politidepartementet

Advokatene Arve Rosvold Alver og Dag Brathole utnevnes til lagdommere i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Unni Gunnes utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Bjørn Kristen Barvik utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den internasjonale straffedomstol (”Roma-vedtektene”) med følgende erklæringer:

Kongeriket Norges Regjering erklærer i henhold til vedtektenes artikkel 87 nr. 1 a at den velger Det kgl. justis- og politidepartement som kanal for oversendelse av anmodninger fra Domstolen.

Kongeriket Norges Regjering erklærer i henhold til vedtektenes artikkel 87 nr. 2 at anmodninger fra Domstolen og vedlegg til disse skal fremsettes på engelsk som er et av Domstolens arbeidsspråk.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Mosambik, Sør-Afrika og Nigeria 7. – 17. februar 2000.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Eldbjørg Løwer med ektefelle ved offisielt besøk til Tsjekkia 15. – 17. februar 2000.

Lagt inn 4. februar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen