Offisielt fra statsråd 4. juli 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. juli 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 82 (2002-2003)
Bygging av Skjold-klasse missiltorpedobåter
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 106 (2002-2003)
Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter.
Besl. O. nr. 130 (2002-2003) Lov nr. 71

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.
Besl. O. nr. 132 (2002-2003) Lov nr. 72

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven).
Delvis ikrafttredelse av loven med unntak av § 7b som trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 131 (2002-2003) Lov nr. 73

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2003 til lov om hundehold (hundeloven).
Besl. O. nr. 87 (2002-2003) Lov nr. 74

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 111 (2002-2003) Lov nr. 75

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)
Besl. O. nr. 109 (2002-2003) Lov nr. 76

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.).
Besl. O. nr. 110 (2002-2003) Lov nr. 77

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i straffeloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.).
Besl. O. nr. 112 (2002-2003) Lov nr. 78

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon).
Besl. O. nr. 113 (2002-2003) Lov nr. 79

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
Besl. O. nr. 97 (2002-2003) Lov nr. 80
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i utlendingsloven.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 98 (2002-2003) Lov nr. 81
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.
Loven trer i kraft 1. august 2003.
Besl. O. nr. 133 (2002-2003) Lov nr. 82

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).
Loven trer i kraft 25. juli 2003 med unntak av § 9-3 Konsultasjonsprosedyre.
Besl. O. nr. 121 (2002-2003) Lov nr. 83
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2003 til lov om frittståande skolar (friskolelova).
Loven trer i kraft 1. oktober 2003.
For skoler som er godkjent etter lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring, gjelder § 1-1 første ledd, § 2-1 fjerde ledd og § 2-2 fjerde ledd fra 1. oktober 2005.
Lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring oppheves 1. oktober 2003.
Endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring § 1-1 andre ledd og § 2-8, samt endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 6-4 tredje ledd trer i kraft 1. oktober 2003.
Besl. O. nr. 86 (2002-2003) Lov nr. 84

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om frittståande skolar (friskolelova).
Loven trer i kraft 1. oktober 2003.
Endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring § 14-1 fjerde ledd trer i kraft 1. oktober 2003.
Besl. O. nr. 128 (2002-2003) Lov nr. 85

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om særlige tiltak mot Burma.

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift som stedlig virkeområde for lov om elektronisk kommunikasjon.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Kongens myndighet etter lov om elektronisk kommunikasjon §§ 1-2, 1-3, 1-4 og 12-3 delegeres til Samferdselsdepartementet.
Fordeling av myndighet etter lov om elektronisk kommunikasjon.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer gjenoppnevnes til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2003 til og med 31. juli 2007:

Lagdommer Kjersti Graver, Oslo
Personlig varamedlem: Lagmann Rune Fjeld, Bergen

Advokat Jan Fougner, Oslo
Personlig varamedlem: Advokat Svein Tømmerdal, Ålesund

Konsulent Anne Nordmo, Kristiansand
Personlig varamedlem: Tingrettsdommer Torjus Gard, Oslo

6. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 13. juni 2003 om ikke å gi innsyn i sak 2003/1442 dokument 9 med hjemmel i offentlighetsloven § 5a jf. forvaltningsloven § 13 første ledd bokstav b). Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Tarjei Leer-Salvesen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 16. juni 2003 om ikke å gi innsyn i dokument 4 i sak 2001/2173 med hjemmel i offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Finn Melbø utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Per Kristen Brekke utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Tom Erling Smellror utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Stener Olstad utnevnes til brigader i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Erik Gustavson utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Morten Haga Lunde utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Arild Heiestad utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant (sanitet) Dag Hjelle utnevnes til brigader i Forsvarets sanitet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Kristian Lund utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Ståle Herman Tinholt utnevnes til oberst i Hærens våpentekniske korps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkapteinene Haakon Stephen Bruun-Hanssen, Nils Helle, Jan Sigurd Krohn-Hansen, Georg Petersen, Geir Olav Skorstad og Øystein Karlsen Wemberg utnevnes til kommandører i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Torstein Losnedahl konstitueres som underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Ekspedisjonssjef Anne-Birgitte Arentz Sveri utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert underdirektør Kjetil Moen utnevnes til underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge undertegner:
Avtale med EUs tiltredelsesland, EUs medlemsland, Det europeiske fellesskap, Island og Liechtenstein om deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-utvidelsesavtalen),
Tilleggsprotokoll med det europeiske fellesskap om import av fisk og fiskevarer med opprinnelse i Norge,
Avtale med det europeiske fellesskap om en norsk finansieringsordning for perioden 2004-2009, og
Avtale med det europeiske fellesskap om visse landbruksvarer.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsvedtak om et flerårig handlingsprogram på energiområdet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets statistikkprogram 2003-2007.

Tiltredelse av internasjonal konvensjon av 5. oktober 2001 om regulering av skadelige bunnstoffsystemer på skip.
(Pressemelding)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Einar Steensnæs med ektefelle ved uformelt EU-ministermøte i Montecatini, Italia 18.- 20. juli 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved uformelt EU-ministermøte i Montecatini, Italia 18.- 20. juli 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ansgar Gabrielsen med ektefelle ved deltagelse på ministermøte om E-Government i Italia 7.-8. juli og uformelt ministermøte om konkurransepolitikk 10.-12. juli 2003.

Forsvarsdepartementet

Inngåelse av overgangsavtale mellom Norge og Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) vedrørende overføring av kommandomyndighet over Joint Headquarters North (JHQ North), deaktivering av JHQ North og aktivering av NATOs Joint Warfare Centre.

Norsk deltakelse i stabiliseringsstyrke i Irak – Bidrag i polsk ansvarsområde.
Forsvarsdepartementet gis fullmakt til, etter samråd med Utenriksdepartementet, å inngå og eventuelt foreta senere endringer i avtaler med Polen.
(Pressemelding)

Fordeling av ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.