Offisielt fra statsråd 4. juni 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. juni 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 82 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 72/1999 av 28. mai 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs program ”Joint European Venture” (JEV II) St prp nr 83 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 69/1999 av 28. mai 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-landa si deltaking i EU-programmet PROMISE linkdoc032005-030059#docSt prp nr 85 (1998-99) Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjon av 15. desember 1997 om kamp mot terroristbombing St prp nr 88 (1998-99) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Kosovo

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030013#docSt prp nr 84 (1998-99) Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS linkdoc002005-050006#docOt prp nr 83 (1998-99) Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap

Forsvarsdepartementet

St prp nr 87 (1998-99) Om endringar i ”Regulativ for tillegg m v til utskrivne vernepliktige mannskap” linkdoc010005-040008#docSt meld nr 38 (1998-99) Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale operasjoner

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050014#docOt prp nr 82 (1998-99) Om lov om teknisk fagskole

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St prp nr 86 (1998-99) Om endringar i statsbudsjettet for 1999 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar m v i samsvar med eit framlagt forslag.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 13. april 1999 til lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester. Loven trer i kraft fra 1. september 1999.

Besl O nr 56 Lov nr 35

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 11. mai 1999 til lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern mv).

Besl O nr 68 Lov nr 36

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 2. februar 1999 til lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien)

Besl O nr 34 Lov nr 37

Ikrafttredelse av lov av 18. februar 1999 nr 7 om endringer i lov av 19. mars 1965 nr 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Loven trer i kraft 1. januar 2000. (Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet og pkt 3 Forskrifter)

3.Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet fastsatt ved kgl. res. 27. juni 1997 nr 653 i medhold av lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om behandling av saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965 nr 3.

(Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 4 Delegasjon av myndighet)

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Oppheving av kongelig resolusjon 9. juni 1972 om delegasjon av Finans- og tolldepartementets avgjørelsesmyndighet i dispensasjonssaker på særavgiftsområdet.

Justis- og politidepartementet

Delegasjon til Det kgl. Justis- og politidepartement til å fastsette overgangsbestemmelser for gjennomføring av loven.

(Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt 3 Forskrifter)

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Dagfinn Stenseth utnevnes til sendemann i København, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Buenos Aires, ambassadør Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til sendemann i Montevideo (Uruguay), med rang som ambassadør.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Jørgen Berggrav utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

IT-sjef Jorunn Værp utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Leif Banggren utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Ole Fredriksen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Kommuneplanlegger Rolv Øvstedal beskikkes som jordskiftedommer ved Nord-Gudbrandsdal jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Tomas Berg konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 1. mai 2000 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Statsministeren

Forvaltningsansvaret for statens aksjer i Norsk Medisinaldepot AS overføres fra Sosial- og helsedepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 7. juni 1999.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen under Nordsjøtildelingene 1999.

Kobbholm Kraft AS gis tillatelse til erverv, utbygging og regulering av Kobbholm og Valvatn kraftverk i Tårnet og Kobbholmvassdraget i Sør-Varanger kommune.

Lagt inn 4. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen