Offisielt fra statsråd 4. mars 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. mars 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 17 (2004-2005)
Makt og demokrati
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 43 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2004 av 29. oktober 2004 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartøyoperatørar

St.prp. nr. 44 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2004 av 9. desember 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 42 (2004-2005)
Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tsjekkia, undertegnet i Praha den 19. oktober 2004

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)
Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2004-2005)
Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)
Lovvedtaket del III (kredittilsynsloven) og V (revisorloven) trer i kraft straks.
Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del I (verdipapirhandelloven) § 2-2 fjerde ledd, § 2-8 tredje ledd, § 2-10 annet ledd, § 2-11 første og fjerde ledd, § 2-12 tredje ledd, § 8-13 femte og sjette ledd, § 12-2 a sjette ledd og § 12-2 b femte ledd. Med departementet menes Samferdselsdepartementet i lovvedtaket del I (verdipapirhandelloven) § 12-2 a annet ledd nr. 3. Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del V (revisorloven) § 4-5 femte ledd.
Besl. O. nr. 33 (2004-2005) Lov nr. 11

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. februar 2005 til lov om handheving av det frie varebyttet innan EØS.
Besl. O. nr. 42 (2004-2005) Lov nr. 12

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer av forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Moderniseringsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 12. mai 2003 nr. 1429 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte.

4. Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Rieber & Søn ASA over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å gi selskapet Belamorsky Rybak dispensasjon fra tilvirkingsforbudet i fiskeforbudsloven § 5, første ledd. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Helseservice Drammen AS over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om fritak fra kravet til løyve for syketransport/legevaktkjøring. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Leko AS over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om forlengelse av midlertidig dispensasjon fra del av løyveutdanningen for person- og godstransport. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Konstituert underdirektør Tom Simonsen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Svein Arne Risvold utnevnes til oberst i Hæren og beordres til tjeneste som sjef ved Avdeling for rådgivning i Hærstaben/Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Ola Dahl utnevnes til lagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Arild Kjerschow, assisterende spesialråd Anne-Mette Dyrnes og advokat Ragnar Vik utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Einar Aarskog utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Moderniseringsdepartementet

Senior rådgiver Cæcilie Riis utnevnes til avdelingsdirektør i Moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) ved innlemmelse av kommisjonsdirektiv 2004/33/EF om visse tekniske krav til blod og blodkomponenter.

Godkjenning av avtale 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk til Australia og New Zealand 13.-17. mars 2005.