Offisielt fra statsråd 5. april 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. april 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 55 (2001-2002)
Gjennomføringsproposisjonen – utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 54 (2001-2002)
Om tilleggsbevilgninger i 2002 knyttet til ressursbehovet innen det sivile beredskap og politiets (inkludert Politiets sikkerhetstjenestes) beredskap
(Pressemelding)

St.meld. nr. 17 (2001-2002)
Samfunnssikkerhet
Veien til et mindre sårbart samfunn
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. februar 2002 til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).
Besl. O. nr. 36 Lov nr. 8

3. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Heidi Heggenes konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet for inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Ole Bjørn Støle utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Øystein Johannessen utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Lars Sponheim oppnevnes som settestatsråd for statsråd Odd Einar Dørum til å behandle søknadene over kap. 430 post 70 – tilskudd til frivillige organisasjoner.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Malaysia samt et omforent memorandum.
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av vedtekter for Forbrukerrådet.

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Henry John Mæland oppneves som setteriksadvokat for å behandle diverse anmeldelser.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Kong Jeg – Carl Fredrik Hill” ved Blaafarveværket. Forsikringen gjelder i tidsrommet 15. april – 22. oktober 2002.

Olje- og energidepartementet

Utvidelsesprosjekt i Blådalsvassdraget i Sunnhordland. Heving av Midtbotnvatn med en meter.

Utvidelsesprosjekt i Blådalsvassdraget i Sunnhordland. Overføring av fire nedbørfelt i Svelgenområdet.