Offisielt fra statsråd 5. august 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. august 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 87 om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) gjelder fra 5. august 2005.

Ikrafttredelse av lov 15. juni 2001 nr. 52 om lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense).
Det vedtas endring i alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen)
22. juni 1990 § 1-1 tredje ledd.
Det vedtas instruks om tildeling av begrenset politimyndighet til militære grensevakter.
Det vedtas instruks om samarbeid om grenseoppsynet på landegrensen mellom Norge og Russland.

2. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere folketrygdens uførepensjon:

Pensjonist Oluf Arntsen, Kristiansand, leder
Professor Alf Erling Risa, Bergen
Seniorforsker Knut Røed, Oppegård
Professor Gudrun Holgersen, Bergen
Styreleder Astrid Nøkleby Heiberg, Oslo
Regionsdirektør Merethe Storødegård, Stjørdal
Fylkesleder Dagfinn Bjørgen, Trondheim
Allmennlege Anette Fosse, Mo i Rana
Styreleder Arnt Holte, Oslo
Seniorrådgiver Erling Berg, Oslo
Seniorrådgiver Ann Viljugrein, Oslo
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Trond N. Hansen over Samferdselsdepartementets vedtak av 30. mars 2005 om å avslå søknad om dispensasjon fra kravet om at løyvehaver skal stille økonomisk garanti. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Assisterende utenriksråd Bjørn Skogmo utnevnes til ambassadør i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Canberra, Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til ambassadør i Rarotonga, Cookøyene.

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston, Basseterre, Port of Spain og Bridgetown, Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i St. George’s (Grenada).

Avdelingsdirektør Knut Solem utnevnes til ambassadør i Mexico, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Bjørg Schonhowd Leite utnevnes til ambassadør i Kampala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Fridtjov Thorkildsen utnevnes til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Departementsråd Tor Johan Saglie åremålsbeskikkes som direktør i interimsorganisasjonen for den nye arbeids- og velferdsetaten og deretter for etaten. Beskikkelsen gjelder for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og sosialråd Ole T. Andersen konstitueres som avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Marit Høye Thorvaldsen utnevnes til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Visepolitimester Marie Benedicte Bjørnland konstitueres som politimester i Vestfold politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2007.

Lensmann John Reidar Nilsen konstitueres som visepolitimester i Hordaland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 22. mai 2007.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Kjersti Gram Andersen konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Kim Høyer Holum utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av memorandum mellom Norge, Afghanistan og De forente nasjoners høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Undertegning av avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om samarbeid for å bekjempe spredning av masseødeleggelsesvåpen, leveringsmidler for slike våpen og relaterte varer via sjøveien.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kapittel 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil 31 millioner kroner.