Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 5. desember 1997

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. desember 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030019#docSt prp nr 24 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 15. desember 1992 om forliksbehandling og voldgift innenfor OSSE, med tilhørende finansprotokoll

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 25 (1997-98) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997 linkdoc006005-050013#docOt prp nr 32 (1997-98) Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050022#docOt prp nr 33 (1997-98) Om lov om endringer i lov 17. juli 1925 nr 11 om Svalbard og i enkelte andre lover

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-050006#docOt prp nr 31 (1997-98) Om lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 2 (1997-98) Lov nr 90 Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) Besl O nr 3 (1997-98) Lov nr 91 Lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) Besl O nr 4 (1997-98) Lov nr 92 Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 5 (1997-98) Lov nr 93 Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) Besl O nr 7 (1997-98) Lov nr 94 Lov om endring i lov av 19. juni 1997 nr 77 om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 8 (1997-98) Lov nr 95

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven trer i kraft 1. januar 1998. (Se også punkt 4 nedenfor)

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62· N i 1998 fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 4. desember 1992 nr 892 om organiseringen av namsmyndigheten fastsettes. Forskriften trer i kraft 1.januar 1998.

(Se også punkt 7 nedenfor)

Samferdselsdepartementet

Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste fastsettes.

4.Delegering av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Myndighet etter eierseksjonslovens §§ 7, 9 og 10 legges til Kommunal- og arbeidsdepartementet

(Se også punkt 2 ovenfor)

5.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Norges Miljøvernforbund over Justis- og politidepartementets fastsettelse av øvre grense på 5 automater i vedtak av 25. juli 1997. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Komitesekretær Brynjulf Moe konstitueres som statssekretær i Finans- og tolldepartementet for den tiden statssekretær Tori Hoven har permisjon.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klaus Endresen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Windhoek, Namibia.

(Se også punkt 7 nedenfor)

Nina Hamre Fasi utnevnes til ulønnet konsul i Honolulu, Hawaii, USA.

Justis- og politidepartementet

Fungerende fengselsdirektør Ellinor Houm konstitueres som fengselsdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt frem til 31. desember 1998 fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende seksjonsleder Ellen Hambro utnevnes til avdelingdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Byråsjef Else Gro Glosviks konstitusjon forlenges fram til 31. desember 1998.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Windhoek, Namibia.

(Se også punkt 6 ovenfor)

Justis- og politidepartementet

Namsmanns- og hovedstevnevitnefunksjonen for Moss kommune legges til lensmannen i Våler fra 1. januar 1998.

(Se også punkt 3 ovenfor)

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Sogn og Fjordane 1997-2000.

Nærings- og handelsdepartementet

Nye vedtekter for Nortraships sjømannsfond fastsettes.

Lagt inn 5 desember 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen