Offisielt fra statsråd 5. desember 1997

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. desember 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030019#docSt prp nr 24 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 15. desember 1992 om forliksbehandling og voldgift innenfor OSSE, med tilhørende finansprotokoll

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 25 (1997-98) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997 linkdoc006005-050013#docOt prp nr 32 (1997-98) Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050022#docOt prp nr 33 (1997-98) Om lov om endringer i lov 17. juli 1925 nr 11 om Svalbard og i enkelte andre lover

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-050006#docOt prp nr 31 (1997-98) Om lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 2 (1997-98) Lov nr 90 Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) Besl O nr 3 (1997-98) Lov nr 91 Lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) Besl O nr 4 (1997-98) Lov nr 92 Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 5 (1997-98) Lov nr 93 Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) Besl O nr 7 (1997-98) Lov nr 94 Lov om endring i lov av 19. juni 1997 nr 77 om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 8 (1997-98) Lov nr 95

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven trer i kraft 1. januar 1998. (Se også punkt 4 nedenfor)

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62· N i 1998 fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 4. desember 1992 nr 892 om organiseringen av namsmyndigheten fastsettes. Forskriften trer i kraft 1.januar 1998.

(Se også punkt 7 nedenfor)

Samferdselsdepartementet

Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste fastsettes.

4.Delegering av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Myndighet etter eierseksjonslovens §§ 7, 9 og 10 legges til Kommunal- og arbeidsdepartementet

(Se også punkt 2 ovenfor)

5.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Norges Miljøvernforbund over Justis- og politidepartementets fastsettelse av øvre grense på 5 automater i vedtak av 25. juli 1997. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Komitesekretær Brynjulf Moe konstitueres som statssekretær i Finans- og tolldepartementet for den tiden statssekretær Tori Hoven har permisjon.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klaus Endresen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Windhoek, Namibia.

(Se også punkt 7 nedenfor)

Nina Hamre Fasi utnevnes til ulønnet konsul i Honolulu, Hawaii, USA.

Justis- og politidepartementet

Fungerende fengselsdirektør Ellinor Houm konstitueres som fengselsdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt frem til 31. desember 1998 fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende seksjonsleder Ellen Hambro utnevnes til avdelingdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Byråsjef Else Gro Glosviks konstitusjon forlenges fram til 31. desember 1998.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Windhoek, Namibia.

(Se også punkt 6 ovenfor)

Justis- og politidepartementet

Namsmanns- og hovedstevnevitnefunksjonen for Moss kommune legges til lensmannen i Våler fra 1. januar 1998.

(Se også punkt 3 ovenfor)

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Sogn og Fjordane 1997-2000.

Nærings- og handelsdepartementet

Nye vedtekter for Nortraships sjømannsfond fastsettes.

Lagt inn 5 desember 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen