Offisielt fra statsråd 5. desember 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. desember 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 25 (2003-2004)
Om lov om endring i passloven (økt passgebyr for barn)
( Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 24 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. november 2003 til lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
Besl. O. nr. 10 (2003-2004) Lov nr. 100

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker mv.), med de endringer som følger av lov 20. juni 2003 nr. 45. Del I, utlendingsloven § 37d, settes i kraft straks.

Miljøverndepartementet

Lov 9. mai 2003 nr. 31 trer i kraft 1. januar 2004.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 1. juni 2001 nr. 556 om grensen for det norske sjøterritorium ved Svalbard.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 4. desember 1992 nr. 892 om organisering av namsmannsmyndigheten.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte.

Fastsettelse av forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
( Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 9. mai 2003 nr. 31 § 7 til å gi utfyllende bestemmelser om kompetansen til og saksbehandlingen for Klagenemnda for miljøinformasjon til Miljøverndepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer gjenoppnevnes til det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for en periode inntil 30. september 2007:

Administrerende direktør Svein Longva, leder, Oslo
Seksjonsleder Ann Lisbet Brathaug, Oslo
Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum, Landsorganisasjonen i Norge
Økonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
Direktør Olav Magnussen, Bærum, Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjeføkonom Bjørn Tore Stølen, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Direktør Lars E. Haartveit, Bærum, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Forhandlingssjef Per Kristian Sundnes, Lørenskog, Kommunenes Sentralforbund
Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Generalsekretær Tove Storrødvann, Ski, Akademikerne
Direktør Anne-Kari Bratten, Oslo, Arbeidsgiverforeningen NAVO
Ekspedisjonssjef Øystein Olsen, Bærum, Finansdepartementet
Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, Oslo, Finansdepartementet
Seniorrådgiver Solveig Lie, Asker, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
( Pressemelding)

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede og foreslå et begrenset sett med indikatorer for bærekraftig utvikling:

Forskningssjef Knut Alfsen, Statistisk sentralbyrå, Oslo, leder
Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Finansdepartementet, Oslo, nestleder
Seniorrådgiver Øyvind Lone, Miljøverndepartementet, Skedsmo
Seniorrådgiver Else Løbersli, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim
Seniorforsker Karine Nyborg, Frisch-senteret, Bærum

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Klagenemnda for miljøinformasjon for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2008:

Advokat Jan Fougner, Oslo, leder
Dommer Mette Cecilie Greve, Bergen, nestleder
Advokat Håvard K. Sandnes, Oslo
Miljøsjef Anne Lill Gade, Sandefjord
Konsulent Svein Martin Søgnen, Oslo
Fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen, Fredrikstad
Rådgiver Line Andersen, Oslo
Amanuensis Eli Heiberg, Sogndal
( Pressemelding)

6. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Roger Trones over Justis- og politidepartementets avslag 30. juni 2003 på søknad om ettergivelse av statens krav på saksomkostninger, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Trygve Tamburstuen over Samferdselsdepartementets vedtak 14. mai 2003 om innsyn i departementets interne dokumenter i forbindelse med beslutning om utsatt iverksetting av Post- og teletilsynets vedtak om tilgang for Sense Communications til Telenor Mobils nett. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Rolf Trolle Andersen utnevnes til ambassadør i Wien med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Arne Einar Dahlberg utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Driftsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader, midlertidig generalmajor Geir Harildstad utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Materielldivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Erling Aabakken utnevnes til brigader i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst Morten Klever utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Anne Marie Stoltz fritas etter søknad som leder av behandlingsorganet som skal behandle søknader om innsyn og erstatning etter midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).
Tingrettsdommer Randi Carlstedt oppnevnes som ny leder av behandlingsorganet.

Statsadvokat Harald Strand konstitueres som statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 31. mars 2006.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Lindis Nerbø utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tore Ising utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Jon Fredik Birkheim Arnesen utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 47/2003 om fjernsalg av finansielle tjenester kan bli bindende for Norge.

Opptak av samefolkets dag den 6. februar blant de offisielle flaggdager.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og FNs barnefond (UNICEF).

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Kongeriket Thailands Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Bangkok den 30. juli 2003.

Sosialdepartementet

I medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 23-7 andre ledd, fastsettes premietillegget til folketrygden for motorvogner, mopeder, traktorer og veterankjøretøy til 0 kroner fra og med premieåret 2004.