Offisielt fra statsråd 5. februar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. februar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030013#docSt prp nr 34 (1998-99) Om omdisponering av forsvarsbudsjettet for finansiering av norsk deltaking i internasjonale fredsoperasjonar andre kvartal 1999

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030008#docSt prp nr 35 (1998-99) Om støtta til skipsbyggingsindustrien

2.Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage på vedtak 29. juli 1998 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om ikke å godkjenne Terje Wasseng som faglærer. Klagen tas ikke til følge.

3.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Luanda, ambassadør Bjørg Leite, utnevnes tillike til sendemann i Kinshasa, med rang som ambassadør.

Byråsjefene Sten Edgar Ruud og Dag Malmer Halvorsen utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Robert Kvile utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Aud Hellstrøm utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Seniorrådgiver Rune Solberg utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Åsmund Andersen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkapteinene Trond Grytting og Vidar Tollefsen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Rune Fjeld utnevnes til sorenskriver ved Midhordland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Brita Mellin-Olsen som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. januar 2000.

Forlenget permisjon uten lønn for lagdommer Erik Møse i perioden fra og med 1. juni 1999 til og med 1. juni 2003.

Forlenget permisjon uten lønn for lagdommer Aage Rundberget fra og med 17. mars 1999 og for det tidsrom fylkesmann Kåre Gjønnes er medlem av Regjeringen.

Lagt inn 5. februar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen