Offisielt fra statsråd 5. januar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelse av krav på skadeerstatning). Besl O nr 34

Lov nr 1 Loven trer i kraft straks.

Landbruksdepartementet

Lov om endringar i lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m. Besl O nr 20 Lov nr 2

Lov om endringer i enkelte lover på Landbruksdepartementets område som følge av EØS-avtalen. Besl O nr 23 Lov nr 3

Loven trer i kraft straks.

2.Forskrifter

Kulturdepartementet

Forskrift om nærkringkasting fastsettes. Forskriften trer i kraft

10. januar 1996 og forskrift av 4. mars 1988 nr 189 oppheves fra samme dag.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

I medhold av forskrift av 4. desember 1992 om vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie m v fastsettes utgiftstaket for vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie, for husstander med inntekter under 2 G til kr. 50,00 pr mnd.

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Riksskattenemnda for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1999:

Medlemmer

  • Olav T. Laake, formann
  • Arne Reitan
  • Jenny Sevaldson
  • Knut Njøs
  • Astrid L. Østbø

Varamedlemmer:

  • Jan B. Reiding
  • Mariann Andersen
  • Einar Langseth
  • Halvard Sveen
  • Reidun Winter

4.Klagesaker

Landbruksdepartementet

Klage fra Hermod Skaftesmo over departementets vedtak av 17.11.1994 om odelsfrigjøring av gnr. 128/6 og 7 i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke, tas ikke til følge.

Klagen fra Gunnhild og Egil Bauer over departementets vedtak av 11.7.1994 om ikke å ekspropriere gnr. 4/7 og 14 i Åsnes kommune, tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassaderåd Olav Berstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Fredrik Arthur utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Sven Skjæveland utnevnes til oberst II i Ingeniørvåpenet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Torgeir Kjos utnevnes til oberstløytnant i Artilleriet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Anne Pauline Jensen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Ola-Kristian Hoff utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ingmar Nestor Nilsen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Inger Iversen utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Johan Raaum utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Fred-Arne Ødegaard utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved besøk i København 12.-14. januar 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Senegals Regjering om restrukturering av Republikken Senegals gjeld.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Sør-Afrika til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.


Lagt inn 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen