Offisielt fra statsråd 5. januar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. januar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. november 2000 til lov om vaktvirksomhet.

Besl. O. nr. 15 Lov nr. 1

2. Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskriftsreglene for fribeløp og maksimalbeløp ved beregning av vederlag i og utenfor institusjon, om nye maksimalbeløp og om oppheving av 14 forskrifter på Sosial- og helsedepartementets område.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Washington, ambassadør Tom Eric Vraalsen utnevnes til sendemann i Helsingfors, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Knut Vollebæk utnevnes til sendemann i Washington, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Tel Aviv, ambassadør Svein Ole Sæther, utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Byrettsdommere Wenche Fliflet Gjelsten og Bernt Bahr utnevnes til dommere/avdelingsledere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Hans Hugo Kristoffersen utnevnes til sorenskriver ved Gauldal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Kontorsjef Anne-Mette Spilling utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jan O. Larsen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 80/1999 om supplerende pensjonsrettigheter, kan bli bindende for Norge.

Forsvarsdepartementet

Statens Kantiner SF oppløses som statsforetak fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.