Offisielt fra statsråd 5. juli 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. juli 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 111 (2001-2002)
Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)

Barne- og familiedepartementet

St.meld. nr. 40 (2001-2002)
Om barne- og ungdomsvernet
(  Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 108 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 109 (2001-2002)
Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd)
(  Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 110 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov 6. januar 1995 nr. 2 om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. del III nr. 4 om opphevelse av lov 31. mai 1963 nr. 3 om lov om arbeidsvilkår for hushjelp, trer i kraft straks.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover.

Endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel settes i kraft straks, med unntak av endring i § 3-2 første ledd.

Endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer mv. settes i kraft straks.

Besl. O. nr. 53 Lov nr. 64
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. (havne- og farvannsloven)
Besl. O. nr. 97 Lov nr. 65

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
Besl. O. nr. 65 Lov nr. 66

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Fastsettelse av forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 9. oktober 1987 om forbud mot oppankring og fiske med visse redskaper rundt/over undersjøiske innretninger på Øst-Frigg.

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.
Fastsettelse av forskrift om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for fartøy med industritråltillatelse.
(  Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 12-1 til å bestemme ikrafttredelse til Finansdepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 nytt fjerde ledd til å gi nærmere regler til Finansdepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lovvedtak IV til å sette i kraft og gi overgangsbestemmelser til endring i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 3-2 første ledd til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Halldor Hustadsnes over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 3. juni 2002, 4. juni 2002 og 25. juni 2002 om å ikke gi fullt innsyn i sak 2000/5699 dokument 29 og 31, sak 2001/371 dokument 11, sak 2001/948 dokument 1, sak 2001/1873 dokument 4 og sak 2001/5385 dokument 18 med hjemmel i offentlighetsloven § 11 annet ledd, jf. kgl. res. 14. februar 1986 nr. 351 V. 10 og § 5 første ledd og § 5 annet ledd c). Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Nettbuss Lillestrøm over Samferdselsdepartementets vedtak av 9. mars 2001 om delvis avslag på søknad om endring av løyvevilkår på strekningen Kongsvinger – Gardermoen. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Oberst John Einar Hynaas beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Paris for et tidsrom av inntil tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandør Jon Meyer beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Washington for et tidsrom av inntil tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Underdirektør Ragnhild Nordaas konstitueres som avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Halvor Hvideberg konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordning av brigader Ulf Erik Husebø som overadjutant fra Luftforsvaret hos H.M. Kongen fra 1. september 2002.
(Pressemelding)

Oberst Jon Rikter Svendsen beordres som overadjutant fra Luftforsvaret hos H.M. Kongen med virkning fra 1. september 2002 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Kommandør Elisabeth Natvig utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Nils Petter Granholt utnevnes til oberst i Hærens transportkorps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Stein Magnar Gundersen utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Frabeordring av kommandørkaptein Gunnar Torgny Stokland som adjutant fra Sjøforsvaret hos H.M. Kongen fra 1. september 2002.
(Pressemelding)

Orlogskaptein Per Hermann Bodal beordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos H.M. Kongen med virkning fra 1. september 2002 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Per Egil Rygg utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Byråsjef Jan Berg utnevnes til underdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Fylkesnemndsleder Ole Gustav Søvde utnevnes til tingrettsdommer og konstitueres som sorenskriver ved Nedre Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokatene Tron Gundersen og Kjerstin Kirkemo utnevnes til tingrettsdommere i Moss tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Liv Helen Sæter utnevnes til tingrettsdommer i Fredrikstad tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Idar Even Pettersen utnevnes til tingrettsdommer i Tønsberg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert førstebyfogd Ragnhild Olsnes utnevnes til tingrettsdommer i Ryfylke tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosialdepartementet

Spesialkonsulent Laila Lieng utnevnes til underdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/107/EF (regler for forvaltningsselskaper og forenklede prospekter) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/108/EF (investeringsforetaks investeringer).

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Myndighetsansvaret for forskrift om ferie for arbeidstakere på skip overføres fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Fastsettelse av økonomireglement for statens overføringer til Det Kongelige Hoff.

Forsvarsdepartementet

Endring av statuttene for Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern.

Olje- og energidepartementet

Statkraft SF gis tillatelse til forlengelse av prøvereglement for Alta Kraftverk.

Norske Skog ASA gis tillatelse til å overføre vann fra Sneilibekken til Lauvsnesvassdraget i Flatanger og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Skirne og Byggve.
(  Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Statslånet til BaneTele AS forlenges fra 1. juli 2002 til 30. september 2002. Rentenivået for lånet fastsettes til NIBOR + 2,5 prosentpoeng.
(  Pressemelding)