Offisielt fra statsråd 5. juni 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. juni 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030003#docSt prp nr 75 (1997-98) Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m fl linkdoc002005-030004#docSt prp nr 76 (1997-98) Om trygdeoppgjøret 1998

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050020#docOt prp nr 75 (1997-98) Om lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-050008#docOt prp nr 67 (1997-98) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050005#docOt prp nr 76 (1997-98) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1. mai 1998 linkdoc016005-030004#docSt prp nr 74 (1997-98) Om den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Geneve, 9.-22. oktober 1996

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-030016#docSt prp nr 78 (1997-98) Om endringar i statsbudsjettet for 1998 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. Lov nr. 34 Besl. O. nr. 49 Loven trer i kraft fra 1. juli 1998

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m v Lov nr 35 Besl. O. nr. 48 Loven trer i kraft straks Justisdepartementet delegeres myndighet til å gi forskrifter etter lovens § 2 annet ledd, § 6a, §7 fjerde ledd, § 10 tredje ledd og § 27a.

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende er oppnevnt/gjenoppnevnt til medlemmer og stedfortredere til Oljeskattenemnda:

Medlemmer: Advokat Helge Aarseth (leder) Advokat Christian Grevstad Advokat Anna Lie Spesialrådgiver Kristin Gulbrandsen Statsautorisert revisor Jan Olaf Poulsen Stedfortredere: For Helge Aarseth: advokat Inger Johanne Lund (nestleder) for Christian Grevstad: konstituert herredsrettsdommer Gudrun Bugge Andvord for Anna Lie: fylkesnemndsleder Betten Arnkværn for Kristin Gulbrandsen: kontorsjef Anders Svor for Jan Olaf Poulsen: førsteamanuensis Arthur J. Brudvik

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende utvalg som skal vurdere ansvars-, oppgave- og funksjonsfordelingen mellom forvaltningsnivåene er oppnevnt:

Administrerende direktør i Husbanken, Lars Wilhelmsen, Oslo (leder) Fylkesordfører i Hedmark, Siri Austeng, Elverum Ordfører i Askøy, Øyvind Fluge, Askøy Ordfører i Mandal, Kirsten Leschbrandt, Mandal Fylkestingsrepresentant i Akershus, Dagfinn Sundsbø, Fet Fylkesmann i Rogaland, Tora Aasland, Time Fylkesmann i Troms, Leif Arne Heløe, Tromsø Førsteamanuensis Terje Hagen, Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, Bærum Direktør Hallgeir Aalbu, Nordregio i Stockholm, Strängnes, Sverige Avdelingsdirektør Kari Dalane, Kommunal- og regionaldepartementet, Larvik Underdirektør Helga Berit Fjell, Finansdepartementet, Bærum Underdirektør Ragndi Mørum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Bærum

4.Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Ekrehagen skole over vedtak i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om tilsagn om tilskudd til reformrelaterte investeringskostnader i samband med innføring av obligatorisk skolestart for 6-åringer. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Avdelingsdirektør Nils Olav Stava utnevnes til generalkonsul i Hamburg med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. Claudio Tagliavia utnevnes til ulønnet generalkonsul ved det ulønnete generalkonsulatet i Palermo, Italia (se pkt. 6). Grantley St. John Stephenson utnevnes til ulønnet generalkonsul i Kingston, Jamaica. Peter Michael Bonney utnevnes til ulønnet konsul i Southampton, Storbritannia.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Gårdbruker Edvard Grimstad utnevnes til fylkesmann i Østfold.

Barne- og familiedepartementet

Regionleder Eli Grut utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert underdirektør Torgeir Johnsen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Det meddeles de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 79/96 kan bli bindende for Norge. Det ulønnete konsulatet i Palermo, Italia, er omdannet til ulønnet generalkonsulat (se pkt. 5).

Kulturdepartementet

Det er gitt statsgaranti for utstillingen ”Tyskland og Skandinavia – impulser og brytninger” ved Norsk Folkemuseum i perioden 8. juni – 31. desember 1998.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr 63 om naturvern § 8 jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23 fredes Hopsfjellet naturreservat i Sveio kommune i Hordaland fylke. Lagt inn 5. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen