Offisielt fra statsråd 5. mai 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mai 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1 Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 46 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 55 (1999-2000)

Forsvarets logistikkfunksjoner

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 54 (1999-2000)

Om faglige, juridiske og økonomiske rammer for dyrehelseforvaltningen og virksomheten til veterinærer og annet dyrehelsepersonell

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. april 2000 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven). Loven trer i kraft straks.

Besl. O. nr. 69 Lov nr. 35

3 Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 5.

4 Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 12 annet ledd til Landbruksdepartementet.

5 Styrer, utvalg

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til styre for Veiledningsinstituttet i Nord-Norge for perioden f.o.m. 13. mai 2000 t.o.m. 12. mai 2004:

Medlem og leder: Daglig leder Edel Lønnum, Rana

Medlem:Distriktssekretær Øivind Silåmo, Bodø

Varamedlem:Sekretær Synnøve Johanne Søndergaard, Harstad

Medlem:Salgssjef Age Solheim, Sortland

Varamedlem:Bedriftsrådgiver Liv-Ragnhild Hov, Bodø

Medlem:Administrerende direktør Ole Hamnvik, Lyngen

Varamedlem:Kvalitetssjef Ann-Brit Jensen, Brøstadbotn

Medlem:Daglig leder Lilly Frisk, Alta

Varamedlem:Regiondirektør Erling Fløtten, Vadsø

Medlem:Daglig leder Tor-Jørgen Thorsen, Gran

Varamedlem:Direktør Arne Wilhelm Theodorsen, Tromsø

Medlem:Lærer Elisabeth Aspaker, Harstad

Varamedlem:Fylkesvaraordfører Arne Pedersen, Vadsø

6 Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Oslo Kunstskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 1. mars 1999 om godkjenning av privat kunstskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Ulf Tannæs-Fjeld over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 22. februar 2000 om ikke å gi innsyn i en telefaks med referat fra samtaler mellom myndighetsrepresentanter for Norge og Iran (dokument 2000/585-1). Klagen tas ikke til følge.

7 Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Sekretariatsleder Tom Therkildsen utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor med virkning fra 8. mai 2000.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Ann Ollestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Sigvald Tomin Hauge utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i København, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Per Brundvand utnevnes til presseråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seksjonssjef Agnete Eriksen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i New Delhi for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Harald Sunde utnevnes til brigader i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Asle Johan Kjelsberg utnevnes til oberst i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Hugo Østreng utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Nils Asbjørn Engstad utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Rådgiver Per Ketil Andersen konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. juni 2001.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Ragnar Hatlem som politimester i Inntrøndelag fram til 1. januar 2001.

8 Andre saker

Statsministerens kontor

Ansvarsfordelingen mellom utenriksministeren og statsråden for utviklingssaker endres i samsvar med et framlagt forslag.

Ansvaret for underpost 70.10 Tilskudd ved naturkatastrofer og underpost 70.45 Tilskudd til Det palestinske området på kap. 0190 Menneskerettigheter, humanitær bistand og flyktningetiltak, overføres til statsråden for utviklingssaker.

Statsråd Grete Knudsen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Terje Moe Gustavsen i de saker som skal behandles på generalforsamlingen i Telenor AS hvor statsråd Terje Moe Gustavsen anser seg inhabil fordi han tidligere har hatt befatning med sakene som styremedlem i selskapet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Cuba samt et omforent memorandum og foretakelse av en noteveksling.

Undertegning av en bestemmelse om unngåelse av dobbeltbeskatning i luftfartsavtalen mellom Norge og Hong Kong SAR.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII ved innlemmelse av Rådsdirektiv 99/70EF av 28. juni 1999 om midlertidig tilsetting (tidsbegrenset arbeid).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved offisielt besøk til Russland 17. – 18. mai 2000.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Trond Giske med ledsager ved offisielt besøk til Zambia 9. – 14. mai 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Anmodning til Den norske kirkes lærenemnd om å avgi uttalelse om Helge Hognestads teologiske standpunkter tilbakekalles.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sorenskriver Stein Husby oppnevnes som ny formann i Rikslønnsnemnda for perioden fram til 1. mars 2001.

Olje- og energidepartementet

Statkraft SF gis tillatelse til planendring for Beiarn-utbyggingen i Beiarn kommune i Nordland.