Offisielt fra statsråd 5. mars 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mars 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030046#docSt prp nr 40 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 27/1999 av 26. februar 1999 om endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om samarbeid vedrørende forskning og teknologisk utvikling

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-030007#docSt prp nr 39 (1998-99) Om den 86. internasjonale arbeidskonferansen i Geneve, 2. – 18. juni 1998

2.Delegasjon av myndighet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til å oppnevne medlemmer med personlige varamedlemmer til styret for Statens lånekasse for utdanning og til å fastsette hvem som skal være leder og nestleder i styret.

3.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg for å gjennomgå ulike problemstillinger vedrørende overføringsavtalen som gjelder mellom de offentlige tjenestepensjonsordningene:

1. Professor dr. jur. Asbjørn Kjønstad, Universitetet i Oslo, Oslo 2. Avdelingsdirektør Ole Chr. Moen, Statens Pensjonskasse, Oslo 3. Direktør for strategi og konserntjenester Åmund T. Lunde, Kommunal Landspensjonskasse, Oslo 4. Administrerende direktør Anne Lorentzen, De selvstendige kommunale pensjonskasser, Oslo 5. Direktør Georg Harbitz, Vital forsikring, Bærum 6. Direktør Torill Wergeland, Norges Forsikringsforbund, Bergen 7. Rådgiver Ragnhild Wiborg, Kredittilsynet, Oslo 8. Rådgiver Dag Vidar Bautz, Kommunenes Sentralforbund, Sørumsand 9. Rådgiver Vera Torkildsen, Sosial- og helsedepartementet, Oslo 10. Rådgiver Malin S. Nossum, Finans- og tolldepartementet, Oslo 11. Underdirektør Jan Kristensen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Skedsmo 12. Rådgiver Jens-Oscar Nergård, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et lovutvalg som skal utarbeide forslag til lovverk om innskuddsbasert tjenestepensjon:

Leder: Professor Erling Selvig, Oslo Konserndirektør Erik Garaas, Oslo Avdelingsdirektør Hilde Olsen, Oslo Administrerende direktør Trond R. Reinertsen, Meldal Avdelingsdirektør Aase Rokvam, Oslo Førstekonsulent Vibeke Skou, Oslo Spesialrådgiver Jo Aabakken, Bærum

Det oppnevnes senere ett medlem fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg for å vurdere opplæring som ikke går innunder opplæringsloven, universitets- og høgskoleloven eller privathøgskoleloven (mellomnivået):

Leder: Utdanningsdirektør Bjørn Berg, Stange Medlemmer: Regionkoordinator Kristoffer Forfang, Steinkjer Kontorsjef Nina Storeng, Oslo Utdanningssekretær Berith Bergersen, Sarpsborg Opplæringsleder Elisabeth Lange, Oslo Fylkesutdanningssjef Turi Løvdal, Kristiansand Generalsekretær Torgeir Flateby, Askim Rektor Ingar Lae, Oslo

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Kingston, St. John’s, Castries, Basseterre, Port of Spain og Bridgetown, ambassadør Brit Løvseth, utnevnes tillike til sendemann i Kingstown, med rang som ambassadør.

Rådgiver Bente Bingen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Sjur Larsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Jan Kubiak utnevnes til ulønnet konsul i Szczecin, Polen.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av Elisabeth Barsett som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 1. juli 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Ellen Skjærsaker Tauland utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingssjef Trygve Eklund åremålsbeskikkes til direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Harald Landheim utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Arnt Egil Ursin utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Tsjekkias Regjering om gjensidig bistand i tollsaker.

Lagt inn 5. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen