Offisielt fra statsråd 5. mars 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mars 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2004 til lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven).
Loven trer i kraft 1. mai 2004.
Besl. O. nr. 57 (2003-2004) Lov nr. 11

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2004 til lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).
Loven trer i kraft 1. mai 2004.
Besl. O. nr. 56 (2003-2004) Lov nr. 12
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. november 2003 til lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten).
Besl. O. nr. 11 (2003-2004) Lov nr. 13

2. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 10. januar 1997 nr. 14 om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter straffeloven § 39 h til å gi forskrifter om gjennomføringen av særreaksjon etter § 39 c delegeres til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 2 Forskrifter)

4. Styrer, utvalg

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet ved å ta stilling til innbyggernes rettigheter til offentlige finansierte tannhelsetjenester og egenandeler i den sammenheng:

Leder:
Ordfører Hans Seierstad, Østre Toten

Øvrige medlemmer:
Fylkesrådmann Wenche Pedersen, Vadsø
Kommunalsjef Evy-Anni Evensen, Skien
Tannlege Gro Christin Knudsen, Randaberg
Tannpleier Åshild Buås, Rissa
Avdelingsdirektør Hilde Olsen, Oslo
Senterleder Kari Storhaug, Oslo
Tannlege Magne Audun Kloster, Hjelmeland
Professor Jan Abel Olsen, Tromsø
Fylkestannlege Endre Dingsør, Tromsø
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Bussekspressen AS over Samferdselsdepartementets vedtak om innvilgning av søknad fra Trondheim Turbuss AS om ruteløyve på strekningen Oslo – Trondheim – Oslo. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Barne- og familiedepartementet

Psykolog Reidar Kvaal Hjermann åremålsbeskikkes som barneombud for en periode på 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Per Øystein Eikrem utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Tore Mydske utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Karsten Øvretveit utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Lagdommer Dag Bugge Nordén utnevnes til lagmann i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Paal Christian Aartun, advokat Anders Bahr og advokat Hanne Helle Arnesen utnevnes til lagdommere i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokatene Trine Standal og Kathrine Berggrav Løken utnevnes til tingrettsdommere i Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Landbruksdepartementet

Jordskifterettsleder Vidar Bergtun beskikkes som jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av protokoll av 1. november 2002 til Atenkonvensjonen av 13. desember 1974 om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Sør-Afrika om gjensidig bistand i tollsaker.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Folkerepublikken Kinas spesielle administrasjonsområde Hong Kongs Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue fra skipsfart, undertegnet i Hong Kong den 16. oktober 2003.