Offisielt fra statsråd 5. november 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 5. november 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030014#docSt.prp. nr. 1 tillegg nr. 1 (1999-2000) Endringer på statsbudsjettet 2000 medregnet folketrygden og svalbardbudsjettet. linkdoc002005-034004#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (1999-2000) Om økning av bevilgningen til Nytt Rikshospital. linkdoc002005-034002#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000) Om etablering av Statens utleiebygg AS. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 12 (1999-2000) Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2000 og endring av kapitla 4020 Havforskingsinstituttet, 4021 Drift av forskingsfartøya og 2309 Tilfeldige utgifter. St.prp. nr. 5 (1999-2000) Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital – økning av bevilgningen for 1999.

Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (1999-2000) for budsjetterminen 2000. Overføring av aksjer til Statens Bankinvesteringsfond.

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-054001#docOt prp nr 14 (1999-2000) Om lov om endring i passloven (økt passgebyr).

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-034002#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (1999-2000) Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050016#docOt prp nr 13 (1999-2000) Om lov om endringar i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidsmiljøloven) og lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven).

Kulturdepartementet

linkdoc018005-034001#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (1999-2000) for budsjetterminen 2000 Om endringar i Kulturdepartementets budsjettforslag for 2000 under enkelte kapittel. linkdoc#docOt.prp. nr. 15 (1999-2000) Om lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-050009#docOt.prp. nr. 11 (1999-2000) Om lov om opphevelse av lov 5.2.65 nr. 2 om Statens landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til SND). linkdoc020005-050010#docOt.prp. nr. 12 (1999-2000) Om lov om kornforvaltning m.v. linkdoc020005-034002#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (1999-2000) for budsjetterminen 2000. Om overføring av oppgaver til SND m.m.

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 (1999-2000) for budsjetterminen 2000 Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 under Olje- og energidepartementet.

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030030#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (1999-2000) for budsjetterminen 2000 Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2000 vedrørende sivilt beredskap, administrasjon m.m., post og telekommunikasjoner. linkdoc028005-034001#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (1999-2000) for budsjetterminen 2000 Om kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten etter 2001.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-034003#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (1999-2000) for budsjetterminen 2000 Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 m.m. under Sosial- og helsedepartementet.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Ikrafttredelse av lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten. Loven trer i kraft straks. (Se også pkt. 6 Andre saker)

3.Delegasjon av myndighet

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegering av myndighet til å gi konsesjon for anløp av reaktordrevne fartøyer. Myndigheten delegeres til Forsvarsdepartementet (militære fartøyer) og Sosial- og helsedepartementet (sivile fartøyer).

4.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et offentlig utvalg for å utrede tiltak for å redusere det kommersielle presset overfor barn og unge:

1.amanuensis Geir Magnus Nyborg, Sotra (leder) Markedssjef Hilde Torvanger, Oslo Helsesøster Inger Goverud, Hof Daglig leder Elizabeth Hartmann, Oslo Utreder Carin Leffler, Oslo Student Kristoffer Nilsen, Kristiansand Førstekonsulent Tove Kjos, Oslo Student Guri Thu Olsen, Bodø Rådgiver Øyvind Håbrekke, Oslo Amanuensis Kolbjørn Rafoss, Alta

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Odd Gunnar Skagestad oppnevnes som Norges faste representant i Den Internasjonale Hvalfangstkommisjon, med rang som ambassadør.

Arne Synnes beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og handelspolitiske saker ved ambassaden i Riga for et tidsrom av inntil 4 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Advokatfullmektig Frode Kristiansen utnevnes til lovrådgiver i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Peter Reine konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Esther Marianne Brockmann Bugge konstitueres som lovrådgiver i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dr.juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle Rüdiger Wöhnckes anmeldelse av riksadvokaten med flere for organisert hindring av politietterforskning og for overtredelse av straffeloven § 118, Ingebret Kvernelands anmeldelse av riksadvokaten for brudd på Menneskerettskonvensjonens art. 6 nr. 3d og Bjørn Sagvoldens anmeldelse av riksadvokaten med flere for overtredelse av straffeloven §§ 324 og 325.

Statsadvokat Monica Hansen Nylund utnevnes til førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Egil Berglund utnevnes til herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Kari Meling utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Underdirektør Wenche Østrem utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Statsministeren

Fullmakt til Statsministerens kontor til å overskride bevilgningen i 1999 på kapittel 20 Statsministerens kontor med inntil 1,0 millioner kroner og kapittel 21 Statsrådet med inntil 3,3 millioner kroner.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på OSSE-toppmøtet i Tyrkia 17. – 19. november 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved deltakelse på OSSE-toppmøtet i Tyrkia 16. – 19. november 1999.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av instruks om Kystvakten og fastsettelse av instruks om Kystvaktrådets sammensetning, oppgaver og virksomhet.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Lagt inn 5. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen