Offisielt fra statsråd 5. november 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. november 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 7 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 104/2004 av 9. juli 2004 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvida tilsyn med kredittinstitusjonar, forsikringsføretak og investeringsføretak i eit finansielt konglomerat (konglomeratdirektivet) mv.

St.prp. nr. 8 (2004-2005)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (programmet for utdanningsorganisasjonar)

St.prp. nr. 9 (2004-2005)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar)

St.prp. nr. 10 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 137/2004 av 24. september 2004 om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig delprogram (COOPENER) under europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF om tiltak på energiområdet

St.prp. nr. 12 (2004-2005)
Om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 14 (2004-2005)
Om lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Norge
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2004-2005)
Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2005
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1 tillegg nr. 3 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 11 (2004-2005)
Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Om Nasjonalmuseet for kunst

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 13 (2004-2005)
Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)
Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2004-2005)
for budsjetterminen 2005
Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen – Kirkenes. Avtale for perioden 2005-2012
(Pressemelding)

2. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Øystein Olsen åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på 6 år med tiltredelse fra 1. januar 2005.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Oberst Morten Klever utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Johannes Nytrøen utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av advokat Benedicte Hordnes som konstituert statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter til og med 31. oktober 2005.

Kultur- og kirkedepartementet

Utredningsleder Lars Brustad utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av protokoll nr. 14 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter om endring av konvensjonens kontrollsystem av 13. mai 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk til New York og Washington, D.C. 13.-18. november 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Endring i statlig forsikring for utstillingen ”Mesterverk fra romerske museer” ved Nasjonalmuseet for kunst – Nasjonalgalleriet. Forsikringen gjelder til 15. desember 2004.