Offisielt fra statsråd 5. oktober 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. oktober 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ot.prp. nr. 13 (2001-2002)
Om lov om utenrikstjenesten

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2001-2002)
Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)

Ot.prp. nr. 11 (2001-2002)
Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Ot.prp. nr. 14 (2001-2002)
Om lov om endringer i markedsføringsloven

Ot.prp. nr. 15 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)
Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Ot.prp. nr. 16 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforkomster m.v. (petroleumsskatteloven)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 7 (2001-2002)
Om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Kulturdepartementet

St.prp. nr. 5 (2001-2002)
Sikring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 9 (2001-2002)
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

St.prp. nr. 2 (2001-2002)
Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svea Nord-prosjektet
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 10 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.prp. nr. 8 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

St.prp. nr. 3 (2001-2002)
Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske- og kjemiske våpen
(Se også pkt. 7 Andre saker)

1a Provisoriske anordninger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme m.m. vedtas. Anordningen trer i kraft straks.
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelse

Kulturdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. slik at bestemmelsene i loven pkt. II, med unntak av § 3 for så vidt gjelder avgiftsplikt for annen offentlig framføring av lydopptak og film enn i kringkasting, settes i kraft 1. januar 2002.
Forskrift 24. august 1990 nr. 691 oppheves.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ikraftsetting av utvidelse av lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard. Ikraftsettingen gjelder fra 1. januar 2002.

3. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrifter om oppheving av forskrifter etter penge- og kredittloven og sentralbankloven m.v.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 4. desember 1987 nr. 945 i medhold av vassdragslovgivningen om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond mv.

4. Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal beskrive status, utvikle scenarier og foreslå strategier og tiltak som kan bidra til en ønsket utvikling for den 13-årige grunnopplæringen:

Leder:

Skoledirektør Astrid Søgnen, Oslo

Medlemmer:

Direktør Marit Elisebeth Ersland Totland, Kvinnherad
Student Martin Nielsen, Bergen
Rektor Signe Marie Natvig Andreassen, Oslo
Adm.dir. Steinar Høgaas, Mo i Rana
Førsteamanuensis Ingvill Merete Holden, Trondheim
Forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen, Skien
Forsker Anniken Huitfeldt, Oslo
Stipendiat Bjørn Haugstad, Trondheim

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere virkninger av ulike typer statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål:

Direktør Hallgeir Aalbu, Stockholm (leder)
Forsker Elisabeth Angell, Alta
Forskningsdirektør Ådne Cappelen, Oslo
Førsteamanuensis Tone Haraldsen, Oslo
Professor Arild Hervik, Molde
Forsker Grete Rusten, Bergen
Professor Tor Selstad, Lillehammer
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere finansiering av idrettsformål:

Ass. direktør Arild Sundberg, Rikstrygdeverket, leder
Generalsekretær Ivar Egeberg, Norges Idrettsforbund
Generalsekretær Karen Espelund, Norges fotballforbund
Økonomisjef Beate Stang Aas, Troms fylkeskommune
Avdelingsdirektør Vivi Lassen, Statskonsult
Konstituert underdirektør Jan Olav Pettersen, Finansdepartementet
Ekspedisjonssjef Paul Glomsaker, Kulturdepartementet
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede organiseringen av forskning, utvikling og kommersialisering av miljøvennlig naturgassteknologi:

Kjell Bendiksen (leder), Oslo
Siri Engesæth, Oslo
Bente Hagem, Oslo
Arent M. Henriksen, Bjugn
Elisabeth Baumann Ofstad, Oslo
Eirik Normann, Oslo
Geir Owren, Trondheim
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til en granskningskommisjon vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke:

Leder: Professor dr. juris. Kirsti Strøm Bull, Oslo
Professor, forskningssjef Frode Fonnum, Oslo
Spesialrådgiver Brit Denstad, Oslo

5. Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Bladet Vesterålen over Fiskeridepartementets vedtak av 8. juni 2001 om å nekte innsyn i brev fra Fiskeridepartementet til Forsvarets tele- og datatjeneste av 30. mai 2001 og etatens svarbrev av 6. juni 2001. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Skagerak Primary and Middle School over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 15. juni 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av skolen etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Kåfjord privatskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 19. oktober 2000 om å avslå søknaden om godkjenning etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Bjoa Montessoriforeining over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 13. juni 2001 om å avslå søknaden om godkjenning av ungdomstrinn ved Bjoa Montessoriskule etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Torbjørn Glørstad AS over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 7. februar 2001 om å avslå søknaden om godkjenning av Glørstad Private Skole AS etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra El. Entreprenørenes Opplæringskontor Oslo og Omegn over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 6. juni 2001 om å avslå søknaden om godkjenning av videregående skole etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Jørgen Hårek Kosmo gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd med virkning fra 5. oktober 2001 kl. 1200.

Fra samme tidspunkt overtar statsråd Sylvia Kristin Brustad bestyrelsen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i tillegg til Kommunal- og regionaldepartementet.
Hun overtar også ansvaret som Nordisk samarbeidsminister.
(Pressemelding)

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Sverre Stub utnevnes til sendemann i Amman, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Pål K. Lønseth utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Arild Holden konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2002.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konstituert fylkeslege Anne-Sofie Dannevig Syvertsen utnevnes til fylkeslege i Aust-Agder med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Helsesjef Svein Lie utnevnes til fylkeslege i Vestfold med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Kommuneoverlege Arne Johannesen utnevnes til fylkeslege i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Forsvarsdepartementet

Vederlagsfri overføring av tre firemannsboliger i Lødingen til Lødingen kommune.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kapittel 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil kr 3 500 000.

Kulturdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kap. 321 Kunstnerformål, post 74 garantiinntekter, overslagsbevilgning, overskrides med inntil 3 200 000 kroner mot innsparing.

Olje- og energidepartementet

Vikeså Kraftverk AS gis tillatelse til bygging av Vikeså kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland fylke.

Samferdselsdepartementet

Fullmakt til Samferdselsdepartementet til å inngå avtaler om statlig forsikringsansvar for luftfartøy og lufthavner i samsvar med et framlagt forslag.
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Bevilgninger i statsbudsjettet for 2001 under kap. 797 Helse- og sosialberedskap overskrides med inntil 62 mill. kroner for å dekke utgifter til strakstiltak for å styrke den helsemessige beredskap.
(Se også pkt. 1 Proposisjoner og meldinger)

(For saker som gjelder statsbudsjettet 2001 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2001).