Offisielt fra statsråd 5. september 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. september 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kulturdepartementet

linkdoc018005-040003#docSt meld nr 62 (1996-97) Kringkasting og dagspresse 1996 m.v.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 2. august 1996 nr 61 om endringer i sjøloven m m (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport). Endringene trer i kraft 3. desember 1997.

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift 26. januar 1990 nr 68 om garantiordningen for fiskere.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i påtaleinstruksen om opprettelse av sentralt DNA-register.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av forskriftsfullmakt - luftfartsloven.

5.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av en delegasjon til De forente nasjoners 52. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Bjørn Tore Godal, leder
Statssekretær Jan Egeland, nestleder
Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian
Stortingsrepresentant Jon Olav Alstad
Stortingsrepresentant Dag Jostein Fjærvoll
Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm
Stortingsrepresentant Inger Lise Husøy
Stortingsrepresentant Sigurd Manneråk
Stortingsrepresentant Tore Nordtun
Stortingsrepresentant Bjørnar Olsen
Stortingsrepresentant Anders C. Sjaastad
Stortingsrepresentant Einar Olav Skogholt
Stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken
Stortingsrepresentant Petter Thomassen
Stortingsrepresentant Eli Sollied Øveraas
Pressemedarbeider Journalist Erland Lyngve

6.Klagesaker m v

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Klage fra Manpower AS over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak 7. mai 1997 om avslag på søknad om dispensasjon fra sysselsettingslovens forskrifter for utleie av IT-konsulenter. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage over departementets vedtak om å gi jordbærprodusent Beint Jørgen Aamlid en erstatning på kr 126 000.-. Klagen tas ikke til følge.

Klage over departementets vedtak om å gi jordbærprodusent Geir Mathiassen en erstatning på kr 113 000.-. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet

Underdirektør Knut Hauge utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Elisabeth Wallaas utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Hanne-Marie Kaarstad utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Øystein Opdahl beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for helse og sosiale spørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Eksportutsending Erik Berge Wiken utnevnes til ulønnet konsul i Istanbul, Tyrkia.

Rodrigo Otoya Dominguez utnevnes til ulønnet konsul i Cali, Colombia.

Per Pedersen utnevnes til ulønnet konsul i Kathmandu, Nepal.

José Daniel Ruiz Flores utnevnes til ulønnet konsul i Coatzacoalcos, Mexico. (Se også pkt 8 nedenfor)

Finans- og tolldepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Jan Bjørland utnevnes til ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Sigrid Russwurm utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Cecilie Ask konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Vigdis Bygstad utnevnes til sorenskriver ved Vesterålen sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Byråsjef Magnar Sundfør utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert direktør Håvard Holm åremålsbeskikkes som direktør ved Statens forurensningstilsyn for en periode av 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Ekspedisjonssjef Per Sanderud utnevnes til departementsråd i Samferdselsdepartementet fra 6. oktober 1997.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet

Det ulønnede visekonsulatet i Coatzacoalcos, Mexico omdannes til ulønnet konsulat. (Se også pkt 7 ovenfor)

Kulturdepartementet

Ordningen for utsmykking av statlige bygg.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Aeroflot Russian International Airlines for drift av flyrutene Tromsø - Murmansk v.v og Kirkenes - Murmansk v.v.

Lagt inn 5 september 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen