Offisielt fra statsråd 6. desember 1996

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

6. desember 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. desember 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 27 (1996-97) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1996

Forsvarsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 8 (1996-97) Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina.

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 20 (1996-97) Om lov om endringer i tinglysingsloven og Svalbardloven

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner
Besl O nr 5 Lov nr 75

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 13 Lov nr 76

Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven)
Besl O nr 14 Lov nr 77

Lov om opphevelse av lov av 24. april 1964 nr. 2 om Skattefordelingsfondet
Besl O nr 15 Lov nr 78

Lov om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske forekomster m.v. (petroleumsskatteloven)
Besl O nr 17 Lov nr 79

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Besl O nr 18 Lov nr 80

Lov om endring i lov av 17. juni 1988 nr. 55 om skatt av inntekt for sjømenn bosatt i utlandet
Besl O nr 19 Lov nr 81

Lov om endring i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)
Besl O nr 20 Lov nr 82

Nærings- og energidepartementet

Ikrafttredelse av lov 19. juli 1996 nr 59 om lov om endringer i lov 27. november 1992 nr 117 om offentlig støtte. Loven trer i kraft fra 1. januar 1997.
(Se også pkt 3 nedenfor)

3.Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften) fastsettes.

Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Balderfeltet fastsettes.

Nærings- og energidepartementet, næringssaker

Forskrift om gjennomføringen av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til skipsbyggingsindustrien.
(Se også pkt 2 ovenfor)

4.Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegering av Kongens fullmakt til Landbruksdepartementet etter lov 10. juli 1936 nr 6 til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 19.

Delegering av Kongens fullmakt til Landbruksdepartementet etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27 a.

5.Klagesaker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Torv internatskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdeprtementets vedtak 6. mars 1996 om å avslå søknad om godkjenning av privat grunnskole med rett til tilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Sendemann i Budapest, ambassadør Bjørn Frode Østern, utnevnes tillike til sendemann i Ljubljana, med rang som ambassadør.

Konsulent Gro Nystuen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Inger Angell Serradj utnevnes til ulønnet konsul i Nice, Frankrike.

Alain Noel Bureau utnevnes til ulønnet konsul i Toulouse, Frankrike.

Forsker Rune Castberg beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utenriksdepartementet, næringssaker

Rådgiver Randi Marie Vesseltun utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Tore Fykse beskikkes som jordskiftedommer ved Hardanger jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lagdommer Inger-Else Stabel utnevnes til formann i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utredningsleder Jan Berg utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med bearbeidede landbruksvarer underlagt Protokoll 2 til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap.

Godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Norge og Danmark, Finland, Island og Sverige om adgang til høyere utdanning.

Barne- og familiedepartementet

Overskridelse mot tilsvarende innsparing på andre kapitler og poster på Barne- og familiedepartementets budsjett for 1996 for å dekke merutgifter til tilskudd til krisetiltak. Krisetiltakene skal gi tilbud om hjelp til personer som har vært utsatt for vold og mishandling i hjemmet.

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nepal til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Kathmandu den 13. mai 1996.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Statsbudsjettet for 1996. Samtykke til oveskridelse av bevilgninger under kap 200 og 203 mot innsparinger.

Forlengelse av overgangsperioden for godkjenning av samiske studieforbund etter lov om voksenopplæring med ett år fra 1. januar 1997 til 31. desember 1997.

Lagt inn 6 desember 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen