Offisielt fra statsråd 6. desember 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. desember 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 15 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003
Økt tilførsel av egenkapital i Posten Norge AS og NSB AS i forbindelse med underdekning i selskapenes pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Finansdepartementet

St.prp. nr. 40 (2002-2003)
Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 24 (2002-2003)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgagen til dokumentinnsyn og bevisførsel)
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 25 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4A-3 (opplæringslova)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2003.
Samtidig oppheves lov 8. juni 1984 nr. 64 om folkehøgskolar.
Besl. O. nr. 1 Lov nr. 72

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2002 til lov om endringer i lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 10 Lov nr. 73

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om Kystverneplan for Nordland.
(Se også pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for 2 år:

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius (Oslo), leder
Direktør Jon A. Solheim, Norges Bank (Oslo), varaleder
Professor Ernst Nordtveit (Fjell), Universitetet i Bergen
Professor Pål Korsvold (Bærum), Bedriftsøkonomisk Institutt
Ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal (Oslo), Finansdepartementet
Ekspedisjonssjef Marit Engebretsen (Oslo), Olje- og energidepartementet

Varamedlemmer:

For nr. 5 Underdirektør Torgeir Johnsen (Oslo), Finansdepartementet
For nr. 6 Ekspedisjonssjef Anders Bjarne Moe (Bærum), Olje- og energidepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til utredning av et felles lovverk for høyere utdanning:

Leder:
Advokat Anders Ryssdal, Oslo

Medlemmer:
Professor Rigmor Austgulen, Trondheim
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, Tromsø
Post doc. Camilla Brautaset, Bergen
Prorektor Jan Grund, Oslo
Student Monica Hestad, Oslo
Rektor Bjarne Kvam, Bergen
Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, Oslo
Professor Nils-Henrik M von der Fehr, Hurdal

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Christine Benedichte Meyer gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med fratredelse 17. januar 2003.
(Pressemelding)

Statssekretær Osmund Kaldheim gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Sosialdepartementet med fratredelse 31. desember 2002.
(Pressemelding)

Statssekretær Osmund Kaldheim utnevnes til statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse 1. januar 2003.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Thorstein Skiaker beordres som sjef for Felles operativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Generalmajor Lars Johan Sølvberg beordres til tjeneste som generalinspektør for Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Morten Jacobsen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Per Johnny Haugen utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Avdelingssjef Rose-Marie Johnsen beskikkes som direktør i Pasientskadenemndas sekretariat med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Ottar Lien åremålsutnevnes til visepolitimester i Østfold politidistrikt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Kjell Egil Hegstad åremålsutnevnes til visepolitimester i Agder politidistrikt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lensmann Toralf Pedersen åremålsutnevnes til visepolitimester i Sør-Trøndelag politidistrikt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avtale av 10. desember 2001 om endring av protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992 godkjennes.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 164/2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte (rådsforordning (EF) nr. 659/1999) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF om sanering og avvikling av forsikringsforetak.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2001.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm den 22. oktober 2002.

Ikraftsettelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Canadas Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Ottawa den 12. juli 2002.

Endring av retningslinjer 21. desember 2000 for avsetning og disponering av Norges Banks resultat.

Miljøverndepartementet

Kongelig resolusjon av 4. desember 1970 om fredning av deler av Bliksvær med de tilliggende utvær Kjærvær og Terra i Bodø kommune, Nordland fylke, som naturreservat og dyrelivsfredning i resten av Bliksvær, oppheves for det areal som nå omfattes av Bliksvær naturreservat.

Kongelig resolusjon av 18. november 1977 om opprettelse av Karlsøyvær naturreservat med tilhørende fuglelivsfredning i Bodø kommune, Nordland fylke, oppheves for det areal som nå omfattes av Karlsøyvær naturreservat.

Kongelig resolusjon av 27. september 1974 om opprettelse av naturreservat på Skittenskarvholmene i Værøy kommune, Nordland fylke, oppheves.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)