Offisielt fra statsråd 6. februar 1998

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. februar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030018#docSt prp nr 34 (1997-98) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Singapore til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Singapore den 19. desember 1997.

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-040001#docSt meld nr 18 (1997-98) Tillegg til St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

2.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks hovedstyre fra 1. februar 1998 til 31. desember 2001:

 • Konsulent Esther Kostøl, Oslo
 • Vararepresentant: Nestleder Øystein Gjelsvik, Ski
 • Politisk rådgiver Marianne Andreassen, Oslo
 • Vararepresentant: Direktør Ottar Brage Guttelvik, Trondheim
 • Administrerende direktør Torgeir Høien, Bryne
 • Vararepresentant: Advokat Ingfrid O. Tveit, Ullensaker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Som medlemmer og varamedlemmer av Rådet for fagopplæring i arbeidslivet med 4 års funksjonstid fram til 31. desember 2001 oppnevnes (se også punkt 5 nedenfor):

 • LO-sekretær Per Gunnar Olsen
  Varamedlem: Kartellsekretær i LO Stat, Åse Akselsen
 • Opplæringskonsulent i Norsk Grafisk Forbund, Benedikte Sterner
  Varamedlem: 1. nestleder i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet, Solfrid Johansen
 • Forbundssekretær i Fellesforbundet, Rolf Jørn Karlsen
  Varamedlem: Forbundssekretær i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Grete Andreassen
 • Opplæringssekretær i Norsk Kommuneforbund, Finn Bærland
  Varamedlem: Forbundssekretær i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Ragnar Gregersen
 • Utdanningskonsulent i Kommunalansattes Fellesorganisasjon, Marit Gusdal
  Varamedlem: Rådgiver i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Ninna Gram
 • Direktør i Reiselivsbedriftenes Landsforening, Kari Mæland
  Varamedlem: Fagsjef i NHO Sør-Trøndelag, Eivind Johnsen
 • Viseadministrerende direktør i Maritim Well Service, Kjetil Førsvoll
  Varamedlem: Avdelingsleder i Teknologibedriftenes Landsforening,
 • Inger Beate Lundsgård Advokat i Landsforening for Bygg og Anlegg, Johan Sverdrup
  Varamedlem: Opplæringssjef Norsk Hydro ASA Porsgrunn, Børre Nilssen
 • Fylkespolitiker Østfold, Sverre Hervik
  Varamedlem: Skolesjef i Saltdal kommune, Hennild Woie Vollstadmo
 • Rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Steinar Johnsen
  Varamedlem: Rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Even Monsrud
 • Sentralstyremedlem i Lærerforbundet, Terje Kristiansen
  Varamedlem: Nestleder i Skolenes Landsforbund, Stein Grøtting
 • Leder i Norges Gymnasiastsamband, Simen Markussen
  Varamedlem: Sentralstyremedlem i Norsk Elevorganisasjon, Kurt Stian Lysfjord
 • Rektor ved Alta videregående skole, Guri Lund
  Varamedlem: Underdirektør i Statens Utdanningskontor Aust-Agder, Alf Einar Ljøstad
 • Fylkesutdanningsdirektør i Akershus, Berit Nafstad Lyftingsmo
  Varamedlem: Fylkesutdanningssjef i Hedmark, Gro Lindgaard Aresvik
 • Rådmann Gjøvik kommune, Kari Blegen
  Varamedlem: Rektor ved Sunndal videregående skole, Peder Magne Solheim

3.Klagesaker m v

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Sentermenigheten Bibelskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 31. juli 1995 om å avslå søknaden om godkjenning av andreårskurs med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Helge Andreas Seland utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmann Svein Alsaker utnevnes til fylkesmann i Hordaland med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Administrerende direktør Ingvild Myhre oppnevnes som nestleder i styret ved Forsvarets forskningsinstitutt med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Oppnevningen gjelder ut året 1998.

Rådgiver Erik Breidlid konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet for 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til lagdommere i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

 • Lagdommer Dag Bugge Nordén
 • Advokat Ivar Danielsen

Lagdommer Arne Arvid Rasmussen utnevnes til førstebyfogd i Bergen byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Randi Ottersen konstitueres som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett inntil 31. oktober 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Reglement for Rådet for fagopplæring i arbeidslivet § 2, 4 ledd oppheves for perioden 1998–2001. (se også punkt 2 ovenfor)

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23 endres grense og forskrift for Storlia naturreservat i Rana kommune, Nordland fylke.

Lagt inn 6. februar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen